ผลงานนักเรียน

Contact Us: admin@ektra.ac.th

ประกวดสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวกิริณี วรรณวาทกุล, Year 10A

ได้รับรางวัลดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมประกวดสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม หัวข้อ "พระกนิษฐาธิราชเจ้า" จัดโดย วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564