ผลงานนักเรียน

Contact Us: admin@ektra.ac.th

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ขอแสดงความยินดีกับ

นักเรียนสารสาสน์เอกตรา 4 คน

ที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม

      ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2567

   วิชาคณิตศาสตร์

     ด.ช.นันทัชพร ชำนิป่า Y.6A

   วิชาภาษาอังกฤษ

     ด.ช.รัชตปัญญ์ ธนบดีธรรมจารี Y.6A

     ด.ช.ธนากร กล่อมบรรจง Y.6E

     ด.ญ.มีนา กรสุธาทิพย์กุล Y.9C