ผลงานด้านดนตรี

Contact Us: admin@ektra.ac.th

Thailand International Wind Ensemble 2009

       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอกหม่อมหลวงอัศนี ปราโมช องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบถ้วยรางวัลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ทีมที่ชนะเลิศ การประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทย (Thailand International Wind Ensemble 2009)
ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2552 เวลา 15.00 – 16.00 น. ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลผลการประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติครั้งที่ 10 ดังนี้

Class A - Wind Band (วงเครื่องเป่าขนาดใหญ่ทั่วไป)
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ Sarasas Ektra Symphonic Band จากโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ Triamudom Suksa Wing Symphony Orchestra
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ Maris Alumni Wind Ensemble, Singapore

Class B – Wind Ensemble (วงเครื่องเป่าขนาดใหญ่ของสถานศึกษา)
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ Ratwinit Bangkaeo Wind Symphony
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ Horwang School Wind Ensemble
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ Saint Joseph Convent Band

Class C – Small Wind Ensemble (วงเครื่องเป่าขนาดเล็ก)
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ Horn Pure
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ Siam Saxophone Quartet
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ The Tromba Brothers

       การประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทย เกิดขึ้นจากการตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพของวงดุริยางค์เครื่องเป่าที่จัดการประกวดขึ้นในประเทศไทย ให้มีความเป็นสากลและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยแต่ละวงจะบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงประจำชาติ และเพลงเลือกอื่นๆ การประกวดครั้งนี้มีได้จัดขึ้นในวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2552 โดยในปีนี้ได้แบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ Wind Band (วงเครื่องเป่าขนาดใหญ่ทั่วไป), Wind Ensemble (วงเครื่องเป่าขนาดใหญ่ของสถานศึกษา) และ Small Wind Esemble (วงเครื่องเป่าขนาดเล็ก) มีวงเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 24 วง นับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับวงดุริยางค์เครื่องเป่าของไทยได้เข้าร่วมการ ประกวดที่มีมาตรฐานในระดับนานาชาติมากขึ้น ทั้งยังช่วยกระตุ้นบรรยากาศทางด้านศิลปวัฒนธรรมดนตรี และรวมถึงเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งจะได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองด้านดนตรีในเวทีระดับนานาชาติ

ปีการศึกษา : 2552
Category : ผลงานด้านดนตรี