ข่าวประชาสัมพันธ์

Contact Us: admin@ektra.ac.th

ข่าวสารต่างๆ : ข่าวประชาสัมพันธ์ | จดหมายข่าว GAC | Ektra Newsflash | Ektra Closer

   ปีการศึกษา 2564

ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบับที่ 10
        ตามข้อก าหนดของ ศปก.ศบค. เรื่องแนวทางการเปิ ดเรียนของสถานศึกษาที่ประกาศเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 (หลังจาก...

รายละเอียดเพิ่มเติม... PDF File   
ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบับที่ 9
        ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยยังไม่มีหน่วยงานภาครัฐ...

รายละเอียดเพิ่มเติม... PDF File   
ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบับที่ 8
        ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเลื่อนเปิดเทอมเป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ทางโรงเรียนขอประชาสัมพันธ์...

รายละเอียดเพิ่มเติม... PDF File   
ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบับที่ 7
        ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเลื่อนเปิดเทอมเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ทางโรงเรียนขอประชาสัมพันธ์...

รายละเอียดเพิ่มเติม... PDF File   
ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบับที่ 6
        ตามที่ในปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และกระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศให้โรงเรียน...

รายละเอียดเพิ่มเติม... PDF File