Welcome to Sarasas Ektra School

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสารสาสน์เอกตราโรงเรียนสองภาษาแห่งแรกในประเทศไทย

  ข่าว ประชาสัมพันธ์

 •    การนำนักเรียนไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร Year 5
            เนื่องด้วยการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาฯ กลางภาคเรียนที่ 2 นักเรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาเรื่อง อาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรธนบุรี ทางฝ่ายวิชาการและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จึงได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00-14.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ชมความงามของโบราณวัตถุ ผสมผสานเนื้อหาเชิงประวัติศาสตร์ ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่เป็นการขยายความรู้ของนักเรียนให้มากขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    การบริการตรวจสุขภาพนักเรียน Year 1-6
            เนื่องด้วย เจริญกรุง 91 คลินิกเวชกรรม จะเข้ามาให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียน ตามโครงการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในโรงเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    เชิญเข้าร่วมประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา
            ตามที่ผู้ปกครองทุกท่านได้มอบความไว้วางใจ เชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนและการดูแลนักเรียนในระดับประถมศึกษามาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันนักเรียนกำลังจะเข้าสู่ระดับมัธยมศึกษาในปีการศึกษา2560 นั้น ทางโรงเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง การนี้ เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบหลักสูตรการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการอภิบาลดูแลนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองในวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 08.15-12.00 น. ณ Auditorium อาคาร 6 ชั้น 4 รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    Newsflash: ฉบับวันที่ 26 กันยายน 2561
            โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดีในการสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน ทั้งในด้านการศึกษา และการเข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนปฏิบัติตามระเบียบข้อปฏิบัติของทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา... หากมีสิ่งใดที่ทำให้ท่านไม่ได้รับความสะดวก ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    ขออนุญาตฉีดวัคซีนเอชพีวี ป้องกันมะเร็งปากมดลูก
            ด้วยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันมะเร็งปากมดลูก จึงได้จัดบริการฉีดวัคซีนเอชพีวีให้กับ นักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเป็นระดับที่เหมาะสม และมีภูมิคุ้มกันสูงกว่าผู้ใหญ่ 2 – 3 เท่า ซึ่งในการ ฉีดวัคซีนเอชพีวี จะฉีดจำนวน 2 เข็ม ห่างกัน 6 เดือน รายละเอียดเพิ่มเติม

  ประมวล ภาพกิจกรรม

.

  GAC News

 •   GAC Newsletter : October 2018
  “New ACT VIPs Visit Ektra” The two new bosses who were very recently appointed by AES (ACT Education Solutions) took time out from their busy schedules to visit us here at Ektra. Ms. Anne Zheng is the Deputy General Manager & Director of Regional Academics, and Ms. Tamara Streinz is the V.P. of International Administration. Lots of topics were discussed with both the foreign and Thai administrators, and it was agreed by all that there is the possibility of finding our students some ‘more time’ by linking some GAC and Thai items which are covered in both curricula. รายละเอียดเพิ่มเติม

 •      

  ผลงาน ของนักเรียน

  การรณรงค์เรื่อง การต่อต้านการรังแกกัน

.

  

 ผลงาน ด้านดนตรี


 

Sarasas Ektra has talent

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ร่วมกันสร้างพื้นที่ให้เด็กเอกตราของเรา ได้มีโอกาสแสดงผลงานให้ปรากฎต่อสาธารณะชนในเวบไซต์ของโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ หรือได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ส่งข้อมูลได้ที่ admin@ektra.ac.th"We make the Choices ; You make the difference"
----------