สมัครเรียน

Contact Us: admin@ektra.ac.th

โรงเรียนสารสาสน์เอกตราเปิดรับสมัครนักเรียนชาย-หญิง ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 4 กำหนดขายใบสมัคร ตั้งแต่ กันยายน 2566 เป็นต้นไป
สอบถามข้อมูลการสมัครเรียนเพิ่มเติมได้ที่ : admission@ektra.ac.th

ทางโรงเรียนมีนโยบายมอบส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง สำหรับปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดเกณฑ์ส่วนลดดังต่อไปนี้

เกณฑ์การมอบส่วนลด
อัตราส่วนลด
เอกสารยื่นประกอบ
1. บุตรคนโต ในครอบครัวที่มีพี่น้อง (บิดา-มารดาเดียวกัน) ศึกษาที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จำนวน 3 คน 12,000 บาท (ต่อภาคเรียน) สำเนาสูติบัตรบุตร ทั้ง 3 คน
2. บุตรคนโต ในครอบครัวที่มีพี่น้อง (บิดา-มารดาเดียวกัน) ศึกษาที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จำนวน 4 คน 20,000 บาท (ต่อภาคเรียน) สำเนาสูติบัตรบุตร ทั้ง 4 คน
3. บิดา หรือมารดา เคยศึกษาที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 9 ปี ขึ้นไป และจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 2,000 บาท (ต่อภาคเรียน) หลักฐานการจบการศึกษาจากสารสาสน์เอกตรา
4. บิดา หรือมารดา เคยศึกษาที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 12 ปี ขึ้นไป และจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 4,000 บาท (ต่อภาคเรียน) หลักฐานการจบการศึกษาจากสารสาสน์เอกตรา
ซึ่งผู้ปกครองสามารถติดต่อยื่นคำร้องขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ที่ห้องธุรการทุกแผนก

   การสมัครเรียน

เกณฑ์อายุ
  ระดับชั้น     
เกณฑ์อายุรับสมัครนักเรียนใหม่
ปีการศึกษา 2567
 • Nursery
           เกิดระหว่าง 1 ส.ค. 64 - 31 ก.ค. 65
 •   KG.1     
           เกิดระหว่าง 1 ส.ค. 63 - 31 ก.ค. 64
 •   KG.2     
           เกิดระหว่าง 1 ส.ค. 62 - 31 ก.ค. 63
 •   KG.3     
           เกิดระหว่าง 1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62
เอกสารในการสมัครเรียน
ค่าธรรมเนียมการสอบ 500 บาท NC-KG.3 Yr. 1 Yr. 2-3 Yr. 4-6 Yr. 7-10
 • ค่าธรรมเนียมการสอบ 500 บาท
 • สำเนาสูติบัตร  
 • ใบรับรองความเป็นนักเรียน      
 • ใบรับรองความเป็นนักเรียนที่ระบุ "พฤติกรรม"      
 • รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 1 ใบ  
 • สำเนาสมุดพก ย้อนหลัง 3 ปี (ทุกหน้า)    

   การมอบตัว

เอกสารที่ใช้ในการมอบตัว : นักเรียนชั้น NC - KG.3
 •    สำเนาสูติบัตร และสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (อย่างละ 1 ชุด)
 •    สำเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา / ผู้ปกครอง (อย่างละ 1 ชุด)
 •    รูปถ่ายนักเรียน 1 ใบ และรูปถ่ายผู้ปกครอง 1 ใบ สำหรับทำบัตรรับนักเรียน
เอกสารที่ใช้ในการมอบตัว : นักเรียนชั้น Year 1 - 10
 •    สำเนาสูติบัตร และสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (อย่างละ 1 ชุด)
 •    สำเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา / ผู้ปกครอง (อย่างละ 1 ชุด)
 •    หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม (ยื่นได้ภายหลัง)
 •    รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 ใบ
ข้อปฏิบัติในการมอบตัว

1. กรุณาเตรียมเอกสารและค่าใช้จ่าย เพื่อลงทะเบียนนักเรียนใหม่ภายในกำหนด
2. การมอบตัวนักเรียน นักเรียนต้องมาพร้อมผู้ปกครอง (ยกเว้น NC.-KG.3) กรุณา โทร. นัดมอบตัวล่วงหน้า 1 วัน

   การขอรับทุน

โรงเรียนมีนโยบายมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้น Year 6 และ Year 9 ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อกับทางโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยทุนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
          1. ทุนความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
          2. ทุนความสามารถด้านวิชาการ
          3. ทุนความสามารถด้านดนตรี

อนึ่ง นักเรียนที่สมัครขอรับทุนการศึกษา ต้องประพฤติตนอยู่ในกฏระเบียบของโรงเรียน และผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายของโรงเรียนเสมอมา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ห้องธุรการแผนกประถมและมัธยม

**หมายเหตุ ในแต่ละปี รายละเอียดและประเภทของทุนการศึกษา อาจมีการเปลี่ยนแปลง**

   การเรียน Summer

ประมาณปลายเดือนมีนาคม - สิ้นเดือนเมษายน

        นักเรียนใหม่เรียน Summer ทุกคน, อุปกรณ์การเรียน และชุดนักเรียน ซื้อได้ช่วง Summer
        ค่า Intensive Summer Course และค่าลงทะเบียนนักเรียนใหม่รับชำระเป็น เงินสด
        ค่าธรรมเนียมการเรียน, ค่าแอร์ และค่าอาหาร รับชำระเป็น เงินสด/แคชเชียร์เช็ค

   ชำระค่าธรรมเนียม

(ชำระเป็นเงินสด/แคชเชียร์เช็คเท่านั้น):- ภายใน 7 วัน หลังจากทราบผลสอบ
** เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการเรียนแล้วจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ** การชำระค่าธรรมเนียมการเรียนในภาคเรียนที่ 2 เริ่มชำระได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม –30 ตุลาคม ของปีการศึกษา

   หนังสือ - ชุดนักเรียน

      ซื้อได้ในเดือนเมษายน ช่วงเรียน Summer (วันที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบต่อไป)