คณะผู้บริหาร

ประวัติโรงเรียน | คณะผู้บริหาร | วิสัยทัศน์ | พันธกิจ | อัตลักษณ์ | เอกลักษณ์ | ปรัชญา | คติพจน์ | นโยบาย | เป้าหมาย | โลโก้โรงเรียน | เพลงประจำโรงเรียน

รายชื่อคณะผู้บริหารโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
ประจำปีการศึกษา 2558
 
แถวหน้า
นายพิสุทธิ์ ยงค์กมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
แถวที่ 2
นางสุภาวดี โชติวรรณพรรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการประถมและมัธยม
นางปวีณรัตน์ บุญสวัสดิ์ ผู้อำนวยการแผนกอนุบาล
นางฐานวีร์ สิงห์สุรีย์ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกอนุบาล
นางสาวบุษรารัตน์ เกิดเพิ่มพูลรองผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมคุณภาพโรงเรียนในเขตการปกครองที่ 4
นางปริศนา รัตนพลผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกมัธยม
 
แถวหลังสุด
นายทัพพ์เทพ ฐิติธนาวัสส์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 สนับสนุนงานปกครองและฝ่ายอาคารสถานที่แผนกมัธยม
นายศักดิ์ชัย จันทศรรองผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่ กิจกรรมพิเศษ
 และงาน Insight Music
Mr.Alistair LawrenceSenior Assistant Director of Foreign Staff
นายสุพจน์ สุขสมบูรณ์รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน

.