ผลงานนักเรียน

Contact Us: admin@ektra.ac.th

   ปีการศึกษา 2564

นายพิชญภัทร วารีวนิช, Yr. 11A

รองชนะเลิศอันดับ 2
โครงการ Creative AI Camp

น.ส.กิริณี วรรณวาทกุล, Yr.10A

รางวัลดีเด่น มัธยมศึกษาตอนปลาย
การประกวดสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม

ด.ช.กวิน เนหะมีย์ , Yr.7B

รางวัล 1st Prize ขับร้องเพลง
IMKA International Internet Music&Dance Competition