แสดงความสามารถ

Contact Us: admin@ektra.ac.th

ด.ช.ไซอิม เชคบาบู, KG.3B

การแข่งขันวาดภาพและกล่าวสุนทรพจน์
4 ตุลาคม 2563

นักเรียน : 4 คน

ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย
มิถุนายน 2562

ด.ญ.พิมพ์ญาดา สิทธิกิจโยธิน, Yr.1A

บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ สำนักสงฆ์
26-27 ตุลาคม 2562

ด.ช.พสิษฐ์ ธรรมวิจิตร์, KG.3B

รายการ "วันใหม่ไทยพีบีเอส Kids"
28 ตุลาคม 2562

ด.ญ.พิมพ์ญาดา สิทธิกิจโยธิน, Yr.1A

บริจาคสิ่งของให้บ้าน New Life
3 ตุลาคม 2562

ด.ช.พสิษฐ์ ธรรมวิจิตร์, KG.3B

ร่วมเล่นเกม ในรายการ "ท้าให้อ่าน เล่มโปรด"
20 มกราคม 2562

ด.ช.นฤพล พึ่งตน, KG.1B

เลี้ยงขนมน้องๆ ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา
2 มิถุนายน 2562

ด.ช.ธรรมมาวิทย์ เจียรธราวานิช, KG.2D

บริจาคสิ่งของเครื่องใช้และเลี้ยงอาหาร
14 เมษายน 2562

ด.ช.ชิณษุพงศ์ ล้วนรัตน์, KG.3E

เล่นดนตรี ณ ASIATIQUE เพื่อหาเงินบริจาค
27 มกราคม 2562

ด.ญ.เบญญาภา ธรรมารักษ์, Yr.2A

บริจาคเครื่องเล่นให้กับโรงเรียน
30 พฤศจิกายน 2561

ด.ช.จิระดนย์ สุขสถาน, KG.3G

บริจาคของเล่นให้แก่สถานสงเคราะห์
23 กันยายน 2561

ด.ช.พสิษฐ์ ธรรมวิจิตร์, KG.2B

ร่วมเล่นเกม ในรายการ "ปริศนาฟ้าแลบเด็ก"
15 กันยายน 2561

ด.ช.ธนวิชย์ บุญมาลีตระกููล, KG.3G

ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน "บทเพลงเพื่อพ่อ"
24 กันยายน 2560

ด.ญ.รัฐพร บำรุงกิจการ, KG.2E

บริจาคเส้นผมเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง
7 พฤศจิกายน 2560

ด.ญ.ลิลลี่ ประทีป, Yr.3B

การแข่งขันกีฬายิมนาสติก
27-30 กันยายน 2560

ด.ญ.ณัฐฐ์ภศา ตั้งวิวัฒน์วงศ์, Yr.2C

Thailand Music Contest 2017 (TMC 2017)
13 พฤษภาคม 2560

ด.ช.พิสิษฐ์ ฉัตรเฉลิมชัย, Yr.3D

U.S. Kids World Championship Qualified
20-21 สิงหาคม 2559

ด.ช.ธนทัต ธีรวิจารณญาณกุล, Yr.6B

Asia Pacific Junior Original Concert 2015
6 มีนาคม 2559

ด.ญ.ฐิตารีย์ จิราพัฒนพงศ์, Yr.6E

CSTD Thailand Dance Competition 2015
8-9 พฤษภาคม 2558

ด.ญ.พัทธนันท์ มงคลโชติพัฒน์, Yr.1C

หนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 8
ตุลาคม 2557

ด.ช.พิสิษฐ์ สกุลบุญราศี, KG.3A

Kids Morning ช่วง "เก็บออมวันละนิด"
10 พฤศจิกายน 2557

ด.ญ.ณฐมน ฉัตรธีรภาพ, Yr.1F

การประกวดหนูน้อยอนุรักษ์ไทย ครั้งที่ 3
25 พฤกษภาคม 2557

ด.ญ.ณิชาภัทร เครือพันธุ์ทอง, Yr.6E

ร่วมเล่นขิมในวาระสำคัญ
มิถุนายน 2557

ด.ช.ธนภัทร พราฮิน, KG.1F

ประกวดสุขภาพเด็ก ประจำปี 2557
มิถุนายน 2557

ด.ช.ธนภัทร พราฮิน, KG.1F

Enfant Model Search 2014
กรกฎาคม 2557

ด.ช.กวิน อุปการกุล, KG.3B

มอบของใช้สำหรับเด็กๆ ในถิ่นทุรกันดาร
14 ธันวาคม 2556

ด.ช.ชนิศพงษ์ กังวานเลิศอุไร, KG.3C

Kids International Fashion Week 2013
5-6 ตุลาคม 2556