เรื่องเล่าศิษย์เก่า

Contact Us: admin@ektra.ac.th

ความภาคภูมิใจ : ผลงานนักเรียน | ผลงานด้านดนตรี | เรื่องเล่าศิษย์เก่า | ผลสอบเข้ามหาวิทยาลัย | Ektra Showcase

นางสาวผกามาศ วัฒนะจิตโกศล
สารสาสน์เอกตรารุ่น 2

นายณัฐวัฒน์ วงศ์ชินศรี
สารสาสน์เอกตรารุ่น 12

นางสาวจิตวดี อนันต์ปัญญาสุข
สารสาสน์เอกตรารุ่น 3

นายวรพัฒน์ ภูริปัญญวานิช
สารสาสน์เอกตรารุ่น 10

นายสุกฤษฏิ์ ประสานเกลียว
สารสาสน์เอกตรารุ่น 15

นายแพทย์ชลันธร หาญนิรัญกูร
สารสาสน์เอกตรารุ่น 11

นางสาวพุธิดา เศตะพราหมณ์
สารสาสน์เอกตรารุ่น 11

นายเเทนธรรม รุ่งวิทู
สารสาสน์เอกตรารุ่น 13

นายธวัชชัย ชนะเศรษฐกุล
สารสาสน์เอกตรารุ่น 13

นายชัชวุฒิ ปทุมนากุล
สารสาสน์เอกตรารุ่น 8

นางสาวสุภัคฐา อนันตชาติ
สารสาสน์เอกตรารุ่น 6

นายธีรพงษ์ ศาณปรีชากุล
สารสาสน์เอกตรารุ่น 3

นางสาวอัญญพร ซื่อพัฒนะพันธ์
สารสาสน์เอกตรารุ่น 12

นายโชคดี รังสิวัฒกพงศ์
สารสาสน์เอกตรารุ่น 5

นางสาวมาฆพร กรานต์เจริญ
สารสาสน์เอกตรารุ่น 5

พญ.ชนิดา อึ้งอักษรไพโรจน์
สารสาสน์เอกตรารุ่น 4

นางสาวโฉมสิริ อมรจรัสลาภ
สารสาสน์เอกตรารุ่น 4

นางสาวทิพยา ปึงเจริญกุล
สารสาสน์เอกตรารุ่น 13