แจ้งแก้ไขข้อมูลออนไลน์ (Information Change Request)

         
 

    ขั้นตอน การแจ้งเปลี่ยนแปลง / แก้ไข ชื่อ-นามสกุล ของนักเรียน / บิดา / มารดา

 

    1. ค้นหาชื่อนักเรียน โดยการกรอกเลขประจำตัวนักเรียน หรือพิมพ์ชื่อนักเรียน จากนั้น กดปุ่ม ค้นหา
    2. คลิกที่ icon เพื่อแจ้งรายการที่ต้องการแก้ไข พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน

    3. ยืนยันการแก้ไข

    4. ตรวจเช็คสถานะแจ้งขอเปลี่ยนแปลง / แก้ไข ชื่อ-นามสกุล ว่าสำเร็จหรือไม่ (ดำเนินการตามข้อ 1)
        หากเอกสารแนบไม่ตรงกับข้อมูลที่กรอกไว้ ทางโรงเรียนจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลให้ได้
        ต้องดำเนินการตามข้อ 1-3 ใหม่ โดยตรวจสอบข้อมูลที่กรอกกับเอกสารแนบให้ถูกต้องตรงกัน

 
 
 

    
  

"We make the Choices ; You make the difference"
----------