ใบคำร้องทั่วไป

 
 

ขั้นตอนการยื่นใบคำร้องทั่วไป ผ่านระบบออนไลน์

 
 
 
วิธีที่ 1 สำหรับท่านที่มีเครื่องพิมพ์เอกสาร
 
 

     1. ดาวน์โหลดเอกสาร ใบคำร้องทั่วไป แล้วพิมพ์เอกสาร
     2. กรอกข้อมูลลงในเอกสารให้ครบถ้วน ระบุเรื่องที่ต้องการ ลงในข้อ ยื่นคำร้องเรื่องอื่นๆ ให้ชัดเจน
     3. สแกนเอกสาร หรือถ่ายรูป ส่งกลับมาที่ email : admin@ektra.ac.th

 
 
 
วิธีที่ 2 สำหรับท่านที่ไม่มีเครื่องพิมพ์เอกสาร
 
 

     1. ดาวน์โหลดเอกสาร ใบคำร้องทั่วไป เป็นไฟล์ PDF หรือ แคปหน้าจอ
     2. ใช้โปรแกรมการเขียนอักษรในโทรศัพท์มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์ กรอกข้อความ พิมพ์ลงไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา
     3. ตรงช่อง ลงชื่อ กรุณาเลือกรูปแบบลายเส้นเพื่อเซ็นต์ชื่อของท่าน
     4. บันทึกไฟล์ แล้วส่งกลับมาที่ email : admin@ektra.ac.th

 
 
 
Download ใบคำร้องทั่วไป
 
 
 

    
  

"We make the Choices ; You make the difference"
----------