Sarasas Ektra has talent

เด็กชายจิระดนย์ สุขสถาน

นักเรียนระดับชั้น KG. 3Gกิจกรรมสาธารณประโยชน์ บริจาคของเล่นให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
      เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 เด็กชายจิระดนย์ สุขสถาน นักเรียนชั้น KG.3G เป็นนักเรียนที่มีจิตสาธารณะ โดยการนำของเล่นจำนวนหนึ่ง ไปบริจาคให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นการแบ่งปันความสุขให้กับน้องๆ โดยมีครอบครัวสนับสนุนในการทำ กิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนคนอื่นๆต่อไป


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ผู้ปกครอง เด็กชายจิระดนย์ สุขสถาน นักเรียนชั้น KG.3G.
Sarasas Ektra has talent ทั้งหมด