หลักสูตร Global Assessment Certificate (GAC)แผนการเรียน GAC

          โรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้ลงนามความร่วมมือกับ ACT Education Solutions Ltd. แห่งรัฐไอโอวา ประเทศสหรัฐอเมริกาและเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เพื่อจัดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรนานาชาติ (Global Assessment Certificate : GAC) โดยเริ่มโครงการในเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ.2553 เป็นปีแรก

          หลักสูตร GAC ได้รับการพัฒนาหลักสูตรจากโครงการ ACT ซึ่งมีประสบการณ์และความชำนาญในด้านการสอนมากกว่า 50 ปี เป็นหลักสูตรการเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยที่จะช่วยให้นักเรียนมีองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ มีทักษะและความชำนาญ สามารถประสบความสำเร็จในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้สำเร็จหลักสูตร GAC จะได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่มีมากกว่า 100 แห่งทั่วโลก ทั้งใน สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ และเม็กซิโก โครงการนี้ได้ดำเนินการในหลายประเทศ เช่น แคนาดา เม็กซิโก ซูรินาเม และบาห์เรน ส่วนในทวีปเอเชีย เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ จีน ไต้หวัน เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง และไทย

          นักเรียนที่เรียนหลักสูตร GAC จะได้เรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถของตนได้อย่างดี เนื่องจาก เป็นห้องเรียนขนาดเล็ก ครูผู้สอนจึงดูแลนักเรียนได้ทั่วถึง รวมทั้งการเน้นให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในชั้นเรียนเป็นหลัก สามารถเรียนควบคู่ไปกับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ตามปกติ และที่สำคัญโรงเรียนยังคงมุ่งเน้นด้านวิชาการในระบบสองภาษา โดยยังคงมุ่งเน้นการสร้างโอกาสและทางเลือกให้นักเรียนสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั้งที่เป็นภาษาไทยและอังกฤษได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร GAC

          • พัฒนาขีดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอนหรือเพิ่มความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษให้มากยิ่งขึ้น
          • ได้รับการฝึกทักษะการบริหารเวลา รวมทั้งเทคนิควิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การทำวิจัย และการศึกษาแบบกลุ่มความร่วมมือ

ประโยชน์ที่ได้รับหลังจากจบหลักสูตร GAC

          • มีทักษะในการเรียนรู้และค้นคว้าวิจัยด้วยตนเอง
          • มีความสามารถด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูง
          • ได้รับการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์
          • มีพื้นฐานความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ที่มากขึ้น
          • มีเทคนิควิธีการที่ช่วยให้นักเรียนสามารถประสบความสำเร็จด้านการเรียนในมหาวิทยาลัยที่สอนเป็นภาษาอังกฤษและไทยได้
          • พัฒนาขีดความสามารถของตน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัย
          • สามารถใช้คะแนนการประเมินนี้เข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ยุโรป ออสเตรเลีย และเอเชีย
          • สามารถเทียบโอนหน่วยกิต เพื่อศึกษาต่อใน Pathway Universities

รายชื่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่เป็น Pathway Universities สามารถค้นหาได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

www.acteducationsolutions.com

รายชื่อ 4 มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่เป็น Pathway Universities ได้แก่
          • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
          • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
          • มหาวิทยาลัยชินวัตร

ระยะเวลาการศึกษาหลักสูตร GAC

          หลักสูตรนี้ ใช้ระยะเวลาเรียน 6 ภาคเรียน หรือ 3 ปีการศึกษา ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนหลักสูตร GAC ควบคู่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจะเริ่มเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 และจบในภาคเรียนที่ 2 ของระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมกับนักเรียนในหลักสูตรสองภาษา จำนวนนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 25 คน เวลาเรียนเริ่ม 8.00-16.00 น. และในบางครั้งคาบวิชา Math หรือ Science จะเรียนจนถึง 16.50 น. นอกจากนี้ ยังมีวิชาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งจะเริ่มเรียนในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 6.45 – 7.55 น.

ข้อกำหนดการสอบเข้าหลักสูตร GAC

          ผู้ที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ จะต้องสอบข้อสอบวัดระดับความสามารถของ GAC โดยได้คะแนนคิดเป็น 65% หรือสูงกว่า ส่วนการทดสอบจะจัดในภาคเรียนที่สองของปีการศึกษา สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเรียนคอร์ส Pre -GAC ในช่วง Summer

ระดับการเรียนและเนื้อหารายวิชา

หลักสูตร GAC ประกอบไปด้วย 3 ระดับ ได้แก่
          • ระดับที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
          • ระดับที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
          • ระดับที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
          มีการสอนวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ด้วยการเสริมทักษะการเรียนรู้อย่างมีระบบ เพื่อให้นักเรียนสามารถประสบความสำเร็จในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย โรงเรียนกำหนดให้นักเรียนเรียนคอร์สเตรียมสอบ IELTS ซึ่งนักเรียนจะได้ทำการทดสอบเมื่อศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส่วนวิชาการภาษาไทย เช่น ภาษาไทย สังคมศึกษา เป็นต้น จะมีการสอนในภาคการศึกษาปกติควบคู่กัน

หลักสูตร GAC มีการสอนเป็นอย่างไร

          หลักสูตร GAC มีทั้งการสอนแบบการบรรยาย การสัมมนา การสอนพิเศษ การทำงานเป็นกลุ่ม การอภิปราย โครงงานวิจัย รวมทั้งการนำเสนอผลงาน จะช่วยให้นักเรียนสามารถแสดงทักษะด้านต่างๆ และพัฒนาความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้มากขึ้น โดยได้รับการประเมินและคำแนะนำจากครูผู้สอนอยู่สม่ำเสมอ นอกจากนี้ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน และนักเรียนจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนตลอดเวลา ซึ่งนักเรียนยังได้รับคำปรึกษาทางด้านวิชาการตลอดจนการแนะแนวในช่วงเวลาที่เรียนอีกด้วย

การวัดผลของ ACT

          นักเรียนที่ผ่านการเรียนในหลักสูตรอย่างครบถ้วนจึงจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับการประเมินโดยข้อสอบ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 4 รายวิชา คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ การอ่านเพื่อความเข้าใจ และวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการทดสอบด้านการเขียน หลักสูตร GAC จึงเป็นโปรแกรมเดียว ที่รวมการเตรียมสอบ ACT เข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรด้วย
          หลักสูตร GAC จะไม่มีการสอบกลางภาค แต่จะมีการทดสอบตลอดเวลาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถและประเมินผล ความก้าวหน้าด้านการศึกษาของนักเรียน อย่างไรก็ตาม นักเรียนยังคงต้องสอบวัดผลกลางภาคของหลักสูตรภาษาไทยตามปรกติด้วย

ครูผู้สอน

ครูผู้สอนต้องผ่านการคัดเลือกและอบรมจาก AES และหัวหน้าหลักสูตรGAC จึงจะสามารถดำเนินการสอนในหลักสูตรนี้ได้