หลักสูตร Global Assessment Certificate (GAC)


โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้ลงนามความร่วมมือกับ ACT Education Solutions Ltd. แห่งประเทศออสเตรเลีย เพื่อจัดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรนานาชาติ โดยจะเริ่มโครงการในปีการศึกษา 2552 (พฤษภาคม 2553) เป็นปีแรก สำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผ่านการคัดเลือก

หลักสูตร GAC ได้รับการพัฒนาหลักสูตรจากโครงการ ACT ซึ่งมีความชำนาญการในด้านการสอน และการทดสอบนักเรียนทั่วโลก ทั้งที่เรียนภาษาอังกฤษในแบบเจ้าของภาษาหรือเป็นภาษาที่สอง มีประสบการณ์มานานร่วม 50 ปี รวมทั้งโครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการแล้ว ในภาคพื้นเอเซีย และเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ หลักสูตร GAC จึงเป็นหลักสูตรการเตรียมเข้า มหาวิทยาลัยที่จะช่วยให้นักเรียนมีองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ มีทักษะและความชำนาญ และสามารถประสบความสำเร็จในการเรียนระดับ ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงผู้สำเร็จหลักสูตร GAC จะได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่มีชื่อเสียงมากกว่า 100 แห่ง ทั้งใน สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ และเม็กซิโก

เมื่อเปรียบเทียบหลักสูตรนี้กับหลักสูตรของโรงเรียนนานาชาติ นักเรียนจะได้เรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถของตนได้อย่างดี เนื่องจาก เป็นห้องเรียนขนาดเล็ก การเรียนการสอนใช้วิธีความร่วมมือของครูผู้สอน และครูผู้ช่วยในแต่ละชั้นเรียน การเน้นให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น รวมทั้งการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนเป็นหลัก นักเรียนที่เรียนหลักสูตร GAC สามารถเรียนควบคู่ไปกับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ตามปกติ และที่สำคัญโรงเรียนยังคงมุ่งเน้นด้านวิชาการในระบบสองภาษา โดยยังคงมุ่งเน้นการสร้างโอกาสและทางเลือกให้นักเรียน สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั้งที่เป็นภาษาไทยและอังกฤษได้

วัตถุประสงค์หลักสูตร 2 สถาบัน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ นักเรียนสามารถ
          •พัฒนาขีดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน
          •ได้รับการฝึกทักษะ รวมทั้งเทคนิควิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการศึกษาแบบกลุ่มความร่วมมือ

เมื่อสำเร็จการศึกษา นักเรียนจะมีข้อได้เปรียบดังต่อไปนี้

          •มีทักษะในการเรียนรู้และค้นคว้าวิจัยด้วยตนเอง
          •มีความสามารถด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อการค้นคว้าวิจัยในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับที่สูงกว่า (EAP – English for Academic Purpose)
          •ได้รับการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์
          •มีพื้นฐานความรู้ที่แม่นยำในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์
          •มีเทคนิควิธีการที่ช่วยให้นักเรียนสามารถประสบความสำเร็จด้านการเรียนในมหาวิทยาลัยที่สอนเป็นภาษาอังกฤษได้
          •สามารถพัฒนาขีดความสามารถของตน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัย และประสบผลสำเร็จในการเรียนมหาวิทยาลัย
          •สามารถใช้คะแนนการประเมินนี้เข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั่วโลก เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ยุโรป ออสเตรเลีย และเอเซีย

รายชื่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่สถาบัน ACT รองรับแล้ว

มหาวิทยาลัยทางเลือกที่เข้าร่วมโครงการ ACT เช่น
          In USA :The University of Iowa, Long Island University, etc.
          In Australia : Bond University, La Trobe University, etc.
          In Canada : University of Winsor, University of Victoria, etc.
          In Singapore : Curtin University Singapore, Singapore Institute of Management
          In UK : University of Glasgow, Kingston University, etc.
          In Mexico : Universidad Iberoamericana Puebla
สำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศ ยังอยู่ในขั้นตอนการประสานงานของโครงการ ACT คาดว่า เมื่อนักเรียนจบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว จะมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยยอมรับได้จำนวนหนึ่ง

ระยะเวลา

หลักสูตรนี้ ใช้ระยะเวลาเรียน 6 ภาคเรียน หรือ 3 ปีการศึกษา โดยคอร์สแรกจะเริ่มในภาคเรียนที่ 1 ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของทุกปีการศึกษา และจบในภาคเรียนที่ 2 ของระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมกับนักเรียนในหลักสูตรปกติ จัดเตรียมไว้ อย่างน้อย 1 ห้องเรียน ห้องเรียนละไม่เกิน 25 คน เวลาเรียนเริ่ม 8.00-16.00 ตามปกติ และอาจจะต้องเรียนเพิ่ม ในช่วงวันเสาร์ครึ่งวัน โดยนักเรียนที่เรียนหลักสูตร GAC จะมีการจัดห้องเรียนเฉพาะในคาบเรียนของหลักสูตร

คุณสมบัติ

ผู้ที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ จะต้องสอบข้อสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของ GAC ผ่านตามที่โรงเรียนกำหนด หรือมีคะแนน IETLS ในระดับ 5 และ/หรือคะแนน TOEFL เท่ากับ 500 (แบบกระดาษคำตอบ)

ระดับการเรียนและเนื้อหารายวิชา

หลักสูตร GAC แบ่งการเรียนออกเป็น 3 ระดับ มีการสอนวิชาหลักได้แก่ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ด้วยการเสริมทักษะการเรียนรู้อย่างมีระบบ เพื่อให้นักเรียนสามารถประสบความสำเร็จ ในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย โดยทั่วไป หลักสูตรจะให้นักเรียนเลือกเรียนคอร์สเตรียมสอบ IELTS หรือ TOEFL เป็นวิชาเลือก แต่ที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตราจะกำหนดให้นักเรียนเรียนคอร์สเตรียมสอบ IELTS ส่วนวิชาการภาษาไทยอื่น เช่น ภาษาไทย สังคมศึกษา เป็นต้น จะมีการสอนในภาคการศึกษาปกติควบคู่กัน

หลักสูตร GAC มีการสอนเป็นอย่างไร

ในหลักสูตร GAC มีทั้งการสอนแบบการบรรยาย การสัมมนา การสอนพิเศษ การทำงานเป็นกลุ่ม การอภิปราย รวมทั้งการนำเสนอผลงาน นักเรียนจะได้รับการประเมินผลจากข้อสอบและการแสดงความคิดเห็นอย่างสม่ำเสมอตลอด หลักสูตร ซึ่งคะแนนเหล่านี้จะนำไปคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยปลายภาค การประเมินแบบต่อเนื่อง รวมทั้งคำแนะนำจากครูผู้สอน จะช่วยให้นักเรียนสามารถแสดงทักษะด้านต่างๆ และพัฒนาความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารได้มากขึ้น ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน และนักเรียนจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนตลอดเวลา นอกจากนั้น นักเรียนยังได้รับคำปรึกษาทางด้านวิชาการตลอดจนการแนะแนวในช่วงเวลาที่เรียนอีกด้วย

การวัดผลของ ACT

นักเรียนที่ผ่านการเรียนในหลักสูตรอย่างครบถ้วนจึงจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับการประเมินโดยข้อสอบ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 4 รายวิชา คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ การอ่านเพื่อความเข้าใจ และวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการทดสอบด้านการเขียน แบบทดสอบนี้ใช้กันอย่างกว้างขวางในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา หลักสูตร GAC จึงเป็นโปรแกรมเดียว ที่รวมการเตรียมสอบ ACT เข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรด้วย
หลักสูตร GAC จะไม่มีการสอบกลางภาค แต่จะมีการทดสอบตลอดเวลาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถและประเมินผล ความก้าวหน้าด้านการศึกษาของนักเรียน ดังนั้นนักเรียนควรมีความตั้งใจและเป็นนักสู้เพื่อความสำเร็จ อย่างไรก็ตามนักเรียน ยังคงต้องสอบวัดผลกลางภาคของหลักสูตรภาษาไทยตามปรกติด้วย

ครูผู้สอน

การคัดเลือกครูผู้สอนจะเลือกจากครูปัจจุบันที่สอนในโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา หรือเป็นครูที่รับมาใหม่ โดยจะต้องเป็น ผู้ชำนาญการและจบการศึกษาในสาขาวิชานั้นๆ รวมทั้งมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเทียบเท่าเจ้าของภาษา (Native speaker) นอกจากนั้นครูผู้สอนต้องผ่านการอบรมจากทางโครงการ ACTและผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ทั้งจากภาคส่วนความร่วมมือระหว่างโรงเรียนสารสาสน์เอกตราและโครงการ ACT