พันธกิจ

ประวัติโรงเรียน | วิสัยทัศน์ | พันธกิจ | อัตลักษณ์ | เอกลักษณ์ | ปรัชญา | คติพจน์ | นโยบาย | เป้าหมาย | โลโก้โรงเรียน | เพลงประจำโรงเรียน

          โรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้กำหนดพันธกิจ เพื่อใช้เป็นกรอบ ในการดำเนินการพัฒนา การจัดการศึกษา ในปีการศึกษา 2556 - 2562 ดังนี้
                     1. ส่งเสริมกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม รักและภูมิใจในความเป็นไทย
                     2. พัฒนาระเบียบวินัยความรับผิดชอบในการทำงานของนักเรียนตลอดจนเคารพ ในสิทธิ์ และหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น อันเป็นหนทางไปสู่ภาวะการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี
                     3. พัฒนาผู้เรียนให้ฝึกประเมินปรับปรุงตนเอง และยอมรับผู้อื่นตลอดจนใฝ่หาความรู้ อย่างต่อเนื่อง
                     4. สร้างสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อท้าทายผู้เรียนให้สามารถ สรรค์สร้าง ความรู้ได้ด้วยตนเอง คิด วิจารณ์ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
                     5. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้นักเรียนมีส่วน ร่วมทำกิจกรรม ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการฝึกปฏิบัติ จนค้นพบ ความถนัดและวิธีการ ของตนเอง ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
                     6. ส่งเสริมกิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษา อังกฤษ เพื่อ การติดต่อสื่อสารได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
                     7. จัดหาเทคโนโลยีและท้าทายให้ผู้เรียน เข้าถึงสารสนเทศ โดยการใช้ภาษา อังกฤษเป็นสื่อกลางในการรับรู้ข้อมูล
                     8. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดทำฐานข้อมูล เพื่อ พัฒนาการ ปฏิบัติงาน และพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
                     9. พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดี แก่ผู้เรียน
                     10. ส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียน มีโอกาสให้บริการและ พัฒนา ชุมชน เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ตรงทางด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ที่หลากหลาย

.