ตัวอย่างกระบวนการเรียนรู้

ตัวอย่างการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา


โครงงานภาษาไทย “นิทานพื้นบ้านประจำภาคต่าง ๆ”

เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ และจากการเรียนวิชาภาษาไทยในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 หนังสือวรรณคดีวิจักษ์ หน่วยการเรียนที่ 7 เรื่องนิทานพื้นบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย แผนกมัธยม จึงให้นักเรียนจัดทำโครงงานภาษาไทย ในหัวข้อเรื่อง “นิทานพื้นบ้านประจำภาคต่าง ๆ” ขึ้น โดยที่คุณครูจะให้นักเรียนศ

การเรียนรู้ระดับมัธยม :-

การจัดกระบวนการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษา มีแนวทางในการพัฒนาต่อยอด ความสำเร็จจากระดับประถมศึกษา โดยมุ่งเน้นความถนัดของผู้เรียนเป็นหลักตามแนวทฤษฎีพหุปัญหา (Multiple Intelligences)

ตัวอย่างการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา


Animal Syllable Videos

นักเรียนชั้น Yr. 3 ได้ทำกิจกรรมในวิชา Phonics โดยการออกแบบหน้ากากเป็นรูปสัตว์ชนิดต่างๆ จากนั้นนักเรียนจึงจัดกลุ่มตามจำนวนพยางค์ภาษาอังกฤษของสัตว์ และถ่ายวิดีโอนำเสนอการออกเสียงคำศัพท์พร้อมกับถือหน้ากากประกอบในหัวข้อ “Animal Syllable” ซึ่งนักเรียนได้รับความสนุกสนานจากการประดิษฐ์หน้ากาก ถ่ายวิดีโอ และเรียนรู้เทคนิคการจดจำคำศัพท์อย่างง่าย


Year 3A

Year 3B

Year 3C

Year 3D

Year 3E

Year 3F

Yr.3 Best Animal
งานปั้นของจิ๋วของนักเรียน ชั้น Y.6 -

เป็นหนึ่งในกิจกรรม M.I หรือกิจกรรมที่สร้างความรู้ทางพหุปัญญา ด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial Intelligence) ซึ่งเป็นงานฝีมือที่ฝึกให้นักเรียนได้ใช้จินตนาการ ทักษะความรู้ ความประณีตผสมผสานกับความอดทน และสามารถสร้างเป็นอาชีพได้

ปลูกผักสวนครัวในถุง -

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ทำกิจกรรมปลูกผักสวนครัวในถุงพลาสติก โดยนักเรียนได้เลือกเมล็ดพันธุ์พืชที่จะเพาะปลูกเอง...

โครงงาน ภัยธรรมชาติ :-

เป็นหนึ่งในกิจกรรมวิชา English ของนักเรียนชั้นY.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจและตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมและรับมือกับภัยธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ

English:-

ตัวอย่างการเรียนการสอนวิชา ภาษาอังกฤษที่สอนโดยคุณครูชาวต่างชาติ

Maths:-

ตัวอย่างการเรียนการสอนวิชา คณิตศาสตร์ ที่สอนโดยคุณครูชาวต่างชาติ

Phonics:-

ตัวอย่างการเรียนการสอนวิชา Phonics ที่สอนโดยคุณครูชาวต่างชาติ

Science:-

ตัวอย่างการเรียนการสอนวิชา วิทยาศาสตร์ ที่สอนโดยคุณครูชาวต่างชาติ

คณิตศาสตร์:->

ตัวอย่างการเรียนการสอนวิชา คณิตศาสตร์ ที่สอนโดยคุณครูไทย

วิทยาศาสตร์:-

ตัวอย่างการเรียนการสอนวิชา วิทยาศาสตร์ ที่สอนโดยคุณครูไทย

ตัวอย่างการเรียนการสอนระดับอนุบาล


Sudoku ฝึกความคิด พัฒนาสมอง

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกอนุบาลได้จัดกิจกรรม Sudoku ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เรียนรู้ทักษะการคิด การวางแผน การสังเกต และการวิเคราะห์ เกี่ยวกับวิชาทางด้านคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้เรื่องของตัวเลขและการวางแผนจัดลำดับ เป็นต้น

กระบวนการเรียนการสอน Theme อาชีพในฝัน ระดับชั้นKG.1

เมื่อวันที่ 15-17 กันยายน 2558 ทางโรงเรียนได้เรียนเชิญวิทยากรที่ประกอบอาชีพพนักงานดับเพลิง วิศวกร และ ตำรวจ มาให้ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติของอาชีพนั้นๆ โดยแบ่งเป็นวันละ 1 อาชีพ ตามลำดับ

กระบวนการเรียนการสอน Theme ตัวเลข ระดับชั้น KG.1

คณิตศาสตร์ ถือเป็นวิชาที่สำคัญในชีวิตประจำวัน ทางโรงเรียนจึงเห็นถึงความสำคัญ และสอนนักเรียนชั้นอนุบาลให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเลข ให้สามารถ อ่าน เขียน และนับตัวเลขได้

กระบวนการเรียนรู้การทำโครงงาน

แต่ละโครงงานนี้ต้องการให้นักเรียนทำการสืบค้นหาข้อมูลต่างๆตามหัวเรื่องที่เด็กสนใจควรแก่การเรียนรู้ และได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการทำโครงงานของแต่ละห้อง ซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันนำเสนอ ของนักเรียนในห้องทุกคน ที่มีความสงสัย อยากรู้ อยากศึกษาค้นคว้า ทดลอง ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

การเรียนการสอน Theme “The world of Amazing Colors” -

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-29 กรกฎาคม 2558 เป็นกิจกรรมที่สร้างความรู้ทางพหุปัญญา หรือ (M.I.) ในด้านภาษาและการสื่อสาร ด้านดนตรีและการจับจังหวะ และด้านธรรมชาติ อีกทั้งยังสร้างความสนุกสนาน รอยยิ้ม เสียงหัวเราะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ครูและผู้ปกครอง

การเรียนการสอน Theme ตัวเรา (รู้จักมือของเรา) -

การเรียนการสอนระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.-3 ก.ค. 58 ในระดับชั้น NC. ได้เรียน Theme “ตัวเรา” สอนในเรื่อง”มือ” เพื่อให้เด็กๆได้รู้จักอวัยวะในร่างกาย หน้าที่ และวิธีการดูแลรักษาในแบบที่ถูกต้อง

Edutainment Zone


Nursery Zone :-

มาพบกับความน่ารัก ของน้องๆ เตรียมอนุบาล สารสาสน์เอกตรา สาธุประดิษฐ์ ซอย 19 กันค่ะ...

"We make the Choices ; You make the difference"
----------