ข่าวประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน ปีการศึกษา 2562

Filter Display:
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open Morning : Year 4
ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตราจะจัดกิจกรรม Open Morning ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่าง วันพุธที่ 4 กันยายน – วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 07.30 – 15.15 น. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมชมการนำเสนองานของนักเรียนที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2562 และ การรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เพื่อเป็นการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ฝ่ายวิชาการขอนำเรียนประชาสัมพันธ์โครงการดังนี้
      1. โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2562
      2. การรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จาก สสวท. รายละเอียดเพิ่มเติม
รับผลการเรียนกลางภาค 1/ 2562 และร่วมรับฟังแนวทางการดูแลนักเรียนและการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผ่านแอพพลิเคชั่น Checker
ด้วยการพัฒนานักเรียนทั้งความรู้ทางวิชาการ และด้านคุณลักษณะต่างๆให้มีความพร้อมรอบด้าน ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนและครอบครัว หากแต่ข้อจำกัดในสภาพสังคมปัจจุบัน ทำให้บ่อยครั้งเกิดช่องว่างในการสื่อสารถึงกัน ผู้ปกครองอาจไม่ได้ทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ เพื่อช่วยลดปัญหาดังกล่าว ทางโรงเรียนจึงมีความประสงค์จะนำระบบ Checker มาใช้ในโรงเรียน รายละเอียดเพิ่มเติม
การบริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
เนื่องด้วย คลินิกทันตแพทย์อังกูร ตั้งตรงสุนทร จะเข้ามาให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ตามโครงการบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันเชิงรุกในโรงเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในวันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอความร่วมมือผู้ปกครองในการรับ-ส่งนักเรียน NC. - KG.3 และ Year 1 - Year 3
เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและช่วยจัดระเบียบการจราจรทั้งภายในโรงเรียนและบริเวณรอบโรงเรียนให้สะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองในเรื่องการรับส่งนักเรียน รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open Morning: สำหรับบุคคลทั่วไป
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open Morning: นักเรียน Year 1
ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตราจะจัดกิจกรรม Open Morning ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่าง วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน – วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 – 12.00 น. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมชมกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน และพบปะพูดคุยกับครูประจำชั้น ฯลฯ รายละเอียดเพิ่มเติม
การรักษาสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
เนื่องด้วยช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลันทำให้หลายพื้นที่มีอากาศหนาวเย็นร่วมกับฝนตก ส่งผลให้เด็กเล็ก และผู้มีโรคประจำตัว เสี่ยงเจ็บป่วยด้วยโรคที่พบบ่อย เช่น โรคไข้หวัด โรคมือ เท้า ปาก โรคปอดบวม โรคท้องร่วง ฯลฯ โดยโรงเรียนร่วมมือกับศูนย์บริการสาธารณสุข 7 รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง : นร. Yr. 7 และ นร. ใหม่ชั้น Yr. 8 - 9 ปีการศึกษา 2562
ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จะจัดให้มีงานประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนเก่าและใหม่ชั้น Yr. 7 และ นักเรียนใหม่ชั้น Yr. 8-9 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ในการร่วมกันสร้างความสำเร็จให้กับนักเรียนในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาวินัย การดูแลอภิบาลนักเรียน รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง : นร. Yr. 10 และ นร. ใหม่ชั้น Yr. 11 ปีการศึกษา 2562
ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จะจัดให้มีงานประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนเก่าและใหม่ชั้น Yr. 10 และ นักเรียนใหม่ชั้น Yr. 11 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ในการร่วมกันสร้างความสำเร็จให้กับนักเรียนในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาวินัย การดูแลอภิบาลนักเรียน รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง : นร. Yr. 1 และ นร. ใหม่ชั้น NC – Yr. 6ปีการศึกษา 2562
ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตราจะจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ Yr. 1 และผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ชั้น NC- Yr.6 เพื่อให้ผู้ปกครองมีกรอบทิศทางเดียวกับโรงเรียนในการร่วมสร้างความสำเร็จให้แก่บุตรหลานไปพร้อมๆ กัน ในเรื่องต่างๆ ได้แก่ แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ รายละเอียดเพิ่มเติม
เตรียมความพร้อม เข้าสู่การเรียนในระดับชั้น KG.3 ปีการศึกษา 2562
เรียน ผู้ปกครองนักเรียนชั้น KG.3 เพื่อทราบ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับชั้น KG.3 ปีการศึกษา 2562 นี้ คุณครูมีรายละเอียด ที่จะเรียนให้ผู้ปกครองทราบ ดังนี้ 1. สมุดรายงานประจำตัว (แฟ้มสีฟ้า) กรุณานำส่งครูประจำชั้นภายในวันอังคารที่ 21 พ.ค. 62 (สำหรับนักเรียนเก่า) รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

รวมข่าวประชาสัมพันธ์: ปีการศึกษา


"We make the Choices ; You make the difference"
----------