ข่าวประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน ปีการศึกษา 2561

Filter Display:
การทดสอบประเมินทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
          ตามที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จะจัดการทดสอบประเมินทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น Year 4 – 12 เพื่อนำข้อมูลผลการทดสอบมาพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นนั้น ทางโรงเรียนมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบดังกล่าว ดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอความร่วมมือผู้ปกครองในการรับ - ส่งนักเรียน
          เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและช่วยจัดระเบียบการจราจรทั้งภายในโรงเรียนและบริเวณรอบโรงเรียนให้สะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองในเรื่องการรับส่งนักเรียน รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561
          เนื่องด้วยทางโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา (แผนกประถม) จะจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 14.30 น. สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นอกจากเพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถแล้ว รายละเอียดเพิ่มเติม
การเข้าร่วมทดสอบเพื่อประเมินศักยภาพทางคณิตศาสตร์
          ตามที่ สมาชิกสหภาพ IMC ประจำประเทศไทย เจ้าของและผู้ดำเนินงาน โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Mathematics Contest - TMC) เพื่อประเมินศักยภาพทางด้านการเรียนคณิตศาสตร์ และพัฒนาศักยภาพเด็กไทยสู่เวทีแข่งขันระดับนานาชาติ รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open Morning
          ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จะจัดกิจกรรม Open Morning ของนักเรียนชั้น NC - KG.3 ระหว่างวันที่ 1 - 8 สิงหาคม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมชมกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนและการนำเสนอการเรียนรู้ผ่านโครงงานของนักเรียน รวมถึงพบปะพูดคุยกับครูประจำชั้น
ตารางกิจกรรม Open Morning
การบริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
          เนื่องด้วย คลินิกทันตแพทย์อังกูร ตั้งตรงสุนทร จะเข้ามาให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ตามโครงการบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันเชิงรุกในโรงเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Ektra Star Kids ปีที่ 10
          ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา กำหนดจะจัดกิจกรรม Ektra Star Kids ปีที่ 10 สำหรับเป็นเวทีให้นักเรียนระดับชั้น KG.1 - KG.3 ได้แสดงออกตามความสามารถของตนเอง เช่น ร้องเพลง เต้นรำ เล่านิทาน เล่นดนตรี หรือ ความสามารถทางด้านกีฬาต่างๆ รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open Morning
          ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จะจัดกิจกรรม Open Morning ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันอังคารที่ 26 มิถุนายน - วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 07.00 - 12.00 น. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมชมกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน ชมการแสดงของนักเรียน รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา
          ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จะจัดให้มีงานประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนเก่าและใหม่ชั้น Year 1 และนักเรียนใหม่ชั้น Nursery - Year 6 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ในการร่วมกันสร้างความสำเร็จให้กับนักเรียนในทุกๆ ด้าน รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ ระดับมัธยมศึกษา
          ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จะจัดให้มีงานประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนเก่าและใหม่ชั้น Year 7, Year 10 และนักเรียนใหม่ชั้น Year 8, 9 และ 11 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ในการร่วมกันสร้างความสำเร็จให้กับนักเรียนในทุกๆ ด้าน รายละเอียดเพิ่มเติม
รวมข่าวประชาสัมพันธ์: ปีการศึกษา
"We make the Choices ; You make the difference"
----------