ประวัติ โรงเรียน

ประวัติโรงเรียน | วิสัยทัศน์ | พันธกิจ | อัตลักษณ์ | เอกลักษณ์ | ปรัชญา | คติพจน์ | นโยบาย | เป้าหมาย | โลโก้โรงเรียน | เพลงประจำโรงเรียน


          ในปี พ.ศ. 2536 โรงเรียนสารสาสน์พิทยาได้เปิดสอนแผนกสองภาษาไทย-อังกฤษ เรียกว่า EXTRA CLASS หมายถึง ชั้นเรียนพิเศษที่จัดการเรียนการสอน เป็น ภาษาอังกฤษมากกว่าชั้นเรียนอื่นๆ โดยมีครูชาวต่างประเทศเป็นผู้สอน ภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนโดยตรง มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและถูกวิธี จากครูผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษา ในขณะเดียวกันก็ยังคงได้รับการศึกษาตามหลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ อย่างครบถ้วน การดำเนินการสอนแนวใหม่นี้ได้รับความ ช่วยเหลือในด้านการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร และเทคนิคการสอนต่างๆจาก Cambridge Public School, Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีสัญญา ให้ความช่วยเหลือกับโรงเรียน

          ปี พ.ศ. 2537 Catholic Education Center, Brisbane ประเทศออสเตรเลีย ได้ส่งบุคลากรมาให้ความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และประสานงานในการจัดหาครูผู้สอนให้กับโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนใน แนวใหม่นี้ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองเป็นจำนวนมากเนื่องจากความสามารถใน การใช้ ภาษาอังกฤษของนักเรียนดีขึ้นเห็นได้อย่างชัดเจน ในขณะที่นักเรียนยังคงมี สัมฤทธิ์ผลในการเรียน หลักสูตรภาษาไทยในเกณฑ์ที่ดีจากการที่มีผู้ปกครองจำนวน มากที่สนใจนำนักเรียนมาเข้าเรียน

          ในปี พ.ศ. 2538 แผนกสองภาษา EXTRA CLASS จึงได้แยกออกมาจัดตั้งเป็น "โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา" ดังเช่นในปัจจุบัน

          โรงเรียนสารสาสน์เอกตราเป็นโรงเรียนหนึ่งในกลุ่มโรงเรียนเครือสารสาสน์ ที่มีอยู่ ทั้งหมด 37 โรงเรียนเป็น โรงเรียนแห่งแรกที่จัดการเรียนการสอน โดยใช้ ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน ในลักษณะสองภาษา ไทย-อังกฤษ (BILINGUAL Thai-English) ด้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการสอน เมื่อปี พ.ศ. 2538 หลังจากได้รับอนุญาต โรงเรียนได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

          ปัจจุบันโรงเรียนสารสาสน์เอกตราจัดเป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนในระดับ เตรียมอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนในลักษณะสองภาษา ไทย-อังกฤษ (BILINGUAL Thai-English)

          โดยมี "นายพิบูลย์ ยงค์กมล" เป็นผู้รับใบอนุญาต และ "นายพิสุทธิ์ ยงค์กมล" เป็นผู้จัดการและผู้อำนวยการ

.