หลักสูตร Extra Class


          หลักสูตร Extra Class : The Second Generation จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ นักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพสูงขึ้น และเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนไทย สำหรับการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้

แผนการจัดการเรียนการสอน

          จัดการเรียนการสอนในลักษณะ 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) มีสัดส่วนคาบเรียนในภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษโดยเพิ่มคาบเรียน ในภาคภาษาอังกฤษมากขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพความสามารถในการใช้ภาษา อังกฤษเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารของนักเรียนให้สูงขึ้น

แนวทางการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนหลักสูตร Extra Calss
          นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนหลักสูตรนี้ต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อม ทั้งในด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาไทยพื้นฐานและทักษะในการคิด ด้านต่างๆ รวมทั้งควรเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนในรายวิชาพื้นฐานที่สำคัญ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดีถึงดีมาก โรงเรียนจึงต้องดำเนินการคัดเลือกนักเรียน ดังนี้