นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน | วิสัยทัศน์ | พันธกิจ | อัตลักษณ์ | เอกลักษณ์ | ปรัชญา | คติพจน์ | นโยบาย | เป้าหมาย | โลโก้โรงเรียน | เพลงประจำโรงเรียน

          โรงเรียนสารสาสน์เอกตรามุ่งดำเนินการจัดการศึกษา
                     1. เพื่อให้นักเรียนเติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
                     2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติจริง การฝึกทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์ และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
                     3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเนื้อหาสาระที่จำเป็นสำหรับโลกอนาคต โดยเฉพาะความรู้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการติดต่อ สื่อสาร
                     4. เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์จากการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับความรู้ อย่างกว้างขวาง จากนานาอารยประเทศ โดยครูชาวต่างประเทศ ขณะเดียวกันยังคงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทย
                     5. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนา ความถนัด ความสนใจ ความสามารถ ตามศักยภาพของตนเอง

.