หลักสูตร Bilingual


หลักสูตร Bilingual

การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาทั้งสองได้เป็นอย่างดี นักเรียนจะมีครูชาวต่างชาติและครูไทยประจำชั้น คอยเอาใจใส่สอนวิชาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนจึงได้เรียนวิชาต่าง ๆ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยวิชาที่นักเรียนจะเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์ (เคมี ชีวะ ฟิสิกส์), สังคม, พลศึกษา, คณิตศาสตร์ และเรียนเสริมภาษาจีนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สามารถเลือกเรียนอย่างต่อเนื่องหรือเปลี่ยนเป็นภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

นอกจากนี้ นักเรียนยังได้เรียนคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เรียนว่ายน้ำ มีทัศนศึกษานอกสถานที่ นักเรียนจะศึกษาและเข้าใจเรื่องราวความรู้ยุคใหม่แบบอย่างของโลกตะวันตกบนพื้นฐานความงดงามของวัฒนธรรมและประเพณีของไทย

โครงสร้างหลักสูตรสองภาษา ( Bilingual ) ในแต่ละระดับชั้น

ชั้น Nursery - อนุบาล 1 : อัตราส่วนการสอนเท่ากับ 50 : 50


           เนื้อหาที่เรียน ครูผู้สอนจะจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความสนใจของผู้เรียนรวมทั้งสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น จัดมุมต่างๆ มุมบล็อก มุมเครื่องเล่นสัมผัส มุมเกมการศึกษา มุมศิลปะ มุมหนังสือ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมตามความสนใจและครูจะเป็นผู้สังเกตและให้การสนับสนุน จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพและสอดคล้องเป็นไปตามจุดประสงค์ของการ เรียนรู้ในแต่ละระดับ โดยปรับผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และปรับบทบาทของครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ ชี้แนะ สนับสนุนและเอาใจใส่เด็กได้เรียนรู้อย่างเป็นกระบวนการ ด้วยวิธีการสอนที่เหมาะสมกับวัยส่งเสริมผู้เรียนให้สร้างองค์ความรู้ โดยเรียนจากประสบการณ์จริงและกิจกรรมต่างๆที่เด็กได้สัมผัสปฎิบัติด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ

ชั้นอนุบาล 2-3 : อัตราส่วนการสอนเท่ากับ 85 : 15


           นักเรียนได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนมุ่งเน้นการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน เพื่อให้นักเรียนได้มีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเรียนระดับสูงต่อไป

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 : อัตราส่วนการสอนเท่ากับ 70 : 30


           โครงสร้างหลักสูตรระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย สาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม อันได้แก่ ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ประวัติศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, ดนตรีและศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐานสำคัญที่ผู้เรียนทุกคนต้องเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
          สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศกำหนดให้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองเพื่อใช้เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารและค้นคว้าความรู้จากแหล่งการเรียนที่หลากหลายในยุคข้อมูลสารสนเทศ นอกจากนั้นยังจัดให้มีการเรียนรู้ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมเป็นภาษาที่สามตามความสนใจและความถนัด
           ส่วนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน เพิ่มเติมจากการเรียนตามสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับธรรมชาติการเรียนรู้และระดับพัฒนาการของผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมลูกเสือและกิจกรรม M.I. (Multiple Intelligences)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 : อัตราส่วนการสอนเท่ากับ 70 : 30


           โรงเรียนมุ่งหวังให้นักเรียน เตรียมพร้อม สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูง เพื่อสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและสำหรับการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย โรงเรียนจึงสนับสนุนให้นักเรียนได้รับความรู้ในภาคภาษาอังกฤษจากคุณครูชาวต่างชาติอย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกันนักเรียนทุกคนยังคงได้เรียนภาคภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง
           ส่วนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความเหมาะสม กับธรรมชาติการเรียนรู้และระดับพัฒนาการของผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมลูกเสือ, กิจกรรม M.I. (Multiple Intelligences), กิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรม English Activity เป็นต้น

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
- Bilingual (แผนวิทย์-คณิต) : อัตราส่วนการสอนเท่ากับ 50 : 50


           เน้นเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างเข้มข้น และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ต้องใช้วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐาน

- Extra Class (แผนศิลป์) : อัตราส่วนการสอนเท่ากับ 70 : 30


           เน้นพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นซึ่งสอดคล้องกับความถนัดของนักเรียน โดยพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้และในการสื่อสารเชิงวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาที่ไม่ใช้วิชาวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน

- GAC (Global Assessment Certificate) (แผนวิทย์-คณิต และ แผนศิลป์)
           หลักสูตรจาก ACT Education Solution ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นหลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก โดยพัฒนาความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับสากล เน้นทักษะการเรียนรู้ การค้นคว้าวิจัยด้วยตนเอง การทำงานเป็นทีมและให้ความสำคัญด้านวิชาการในระบบสองภาษา ผู้สำเร็จหลักสูตรจะได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่มีชื่อเสียงกว่า 100 แห่งทั่วโลก รายละเอียดเพิ่มเติม

** ทุกแผนการเรียนยังคงมุ่นเน้นการสร้างโอกาสและทางเลือกให้นักเรียนสามารถสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศ ทั้งหลักสูตรที่ใช้ภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติหรือไปศึกษาต่อต่างประเทศ **