กฏระเบียบของโรงเรียน


ระเบียบปฏิบัติเมื่อติดต่อกับแผนกธุรการ
          •  ขอรับใบคำร้องต่างๆได้ที่แผนกธุรการ
          •  การกรอกข้อมูลต่างๆ ในใบคำร้องจะต้องกรอกโดยละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ และชัดเจนด้วยตัวบรรจง
          •  แผนกธุรการเป็นผู้รับคำร้อง เพื่อนำเสนออนุมัติต่อผู้อำนวยการ และดำเนินการตามคำขอดังกล่าว
          •  การขอรับเอกสารต่างๆ ให้ติดต่อขอรับได้ภายหลังวันยื่นคำร้อง 7 วันทำการ
          •  รูปถ่ายที่ใช้ติดต่อกับแผนกธุรการจะต้องเป็น รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้วครึ่ง (ไม่อัดภาพด้วยระบบโพลารอยด์) นักเรียนต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนที่ถูกต้องตามระเบียบเท่านั้น และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยตัวบรรจง ชัดเจนหลังรูปถ่ายทุกใบ
          •  เมื่อมาติดต่อแผนกธุรการ เพื่อขอรับเอกสารใดๆ นักเรียนจะต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบที่ถูกระเบียบทุกครั้ง

การขอใบรับรองสถานภาพนักเรียน
          •  ขอรับแบบคำร้องได้ที่แผนกธุรการ โดยกรอกรายละเอียดให้ชัดเจนครบถ้วนด้วยตัวบรรจง
          •  กรณีการขอใบรับรองเป็นภาษาอังกฤษ (เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ) ให้กรอกชื่อ - นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ให้ถูกต้องตรงกับหนังสือเดินทาง
          •  ขอรับเอกสารได้ภายหลังจากวันยื่นคำร้อง 7 วันทำการ

การขอใบรับรองผลการเรียน
          •  ขอรับแบบคำร้องได้ที่แผนกธุรการโดยกรอกรายละเอียดให้ชัดเจนครบถ้วนด้วยตัวบรรจง
          •  ในกรณีที่นำแบบฟอร์มใบรับรองจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ให้กรอกเฉพาะข้อมูลในใบคำร้อง โดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดใดๆลงใน แบบฟอร์ม แผนกธุรการจะเป็น ผู้จัดพิมพ์ให้ตามคำร้องที่แนบมา
          •  สามารถขอรับเอกสารได้ภายหลังจากวันยื่นคำร้อง 7 วันทำการหรือตามระยะ เวลาที่แผนกธุรการกำหนด ในกรณีเอกสารที่ต้องได้รับอนุมัติจากทางกระทรวงศึกษาธิการ

การลาออกจากการเป็นนักเรียน
          •  ผู้ปกครองจะต้องมาติดต่อแผนกธุรการด้วยตนเอง
          •  ขอรับใบคำร้องลาออกโดยกรอกรายละเอียด เพื่อยื่นเสนอขออนุมัติจากผู้อำนวยการ
          •  เตรียมรูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้วครึ่ง 4 รูป ยื่นแผนกธุรการพร้อมกับใบคำร้องลาออก
          •  ติดต่อแผนกการเงิน เพื่อตรวจสอบการชำระ ค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียนที่ขอลาออก
          •  ผู้ปกครองนักเรียน หรือบิดา-มารดา เป็นผู้ลงชื่อรับเอกสารเท่านั้น หากประสงค์ให้ผู้อื่นมารับเอกสารแทน ต้องมีใบมอบอำนาจพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองและบุคคลที่มารับเอกสารแทนด้วย
          •  สามารถขอรับเอกสารได้ภายหลังจากวันยื่นคำร้อง 7 วันทำการ **ยกเว้นใบ ปพ.1 ขอรับเอกสารได้ภายหลังจากวันยื่นคำร้อง 14 วันทำการ

             หมายเหตุ
               •  นักเรียนที่ประสงค์ขอลาออกปลายปีการศึกษา จะต้องแจ้งทางแผนกธุรการอย่างช้าภายใน วันที่ 30 เมษายนของปีการศึกษานั้นๆ
               •  ถ้าท่านมิได้แจ้งความประสงค์อย่างชัดเจนด้วยการเขียนคำร้องยื่นต่อทางแผนกธุรการของ โรงเรียนแต่อย่างใดให้ถือว่าท่านนั้นมีความประสงค์จะศึกษาต่อในปีการศึกษาใหม่
               •  หากมีการแจ้งการลาออกพ้นจากระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าวท่านจะต้องชำระค่าบำรุงการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาใหม่
               •  หากผู้ปกครองไม่ประสงค์ให้นักเรียนศึกษาต่อในภาคเรียนที่ 2 ผู้ปกครองต้องติดต่อยื่นคำร้องขอลาออกที่แผนกธุรการภายในวันที่ 30 กันยายน ของปีการศึกษานั้นๆ หากแจ้งลาออกหลังจากวันที่กำหนดนี้ ถือว่าเป็นการลาออกที่ผิดระเบียบ ผู้ปกครองต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาคงค้างทั้งหมดและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษานั้นๆ ด้วย จึงจะสามารถยื่นเรื่องขอรับเอกสารทางการเรียนได้ โดยใช้เวลาดำเนินการด้านเอกสารภายใน 7 วันทำการ ** ยกเว้นใบ ปพ.1 ใช้เวลาดำเนินการภายใน 14 วันทำการ

การขอแก้ไขเอกสาร เปลี่ยนชื่อ - สกุล
          •  ผู้ปกครองจะต้องติดต่อแผนกธุรการ เพื่อเขียนคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล ของนักเรียนต่อท่านผู้อำนวยการ
          •  นำใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุลตัวจริง พร้อมกับนำสำเนาใบสำคัญดังกล่าวแนบมาด้วย
          •  หากต้องการเปลี่ยนตัวสะกดชื่อหรือชื่อสกุลภาษาอังกฤษ โปรดนำเอกสารราชการ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาพาสปอร์ตแนบมาด้วย
          •  การขอเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล ต้องขอเปลี่ยน ให้เรียบร้อยเสร็จสิ้นก่อนวันสอบ โดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องแก้ไข ให้เรียบร้อยก่อนวันสอบปลายภาคเรียนที่ 1

การขอแก้ไขเอกสาร เปลี่ยนยศบิดา-มารดา หรือ ผู้ปกครอง
          •  ในกรณีผู้ปกครองนักเรียน หรือ บิดา มารดา ซึ่งรับราชการทหาร - ตำรวจเมื่อได้รับพระราชทานเลื่อนยศ จะต้องปฏิบัติ ดังนี้
               ◦  ผู้ปกครองจะต้องติดต่อแผนกธุรการ เพื่อเขียนคำร้องขอเปลี่ยนยศของผู้ปกครองหรือบิดา - มารดา
               ◦  แสดงสำเนาเอกสารสำคัญในการได้รับพระราชทานเลื่อนยศต่อทางโรงเรียนเพื่อขออนุญาตเปลี่ยนยศ ให้ตรงกับความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันในทะเบียนโรงเรียน

การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
          •  นักเรียนเก่าและนักเรียนใหม่ : *** ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ 4 ช่องทาง โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม ตามตารางด้านล่างนี้
**ยกเว้น นักเรียนใหม่ ไม่สามารถใช้ “เช็คส่วนตัว” ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในวันมอบตัวได้


กำหนดชำระเงิน
การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของปีการศึกษาถัดไป ทุกระดับชั้นชำระภายใน 30 เมษายนของนั้นๆ
**ยกเว้น ชั้น KG.3, Y.6 และ Y.9 เป็นไปตามที่ระบุในจดหมาย

การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
          •  เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนแล้วต้องอยู่ในความดูแลของครูอาจารย์จะออกนอกบริเวณโรงเรียน โดยพลการไม่ได้โดยเด็ดขาด จนกว่าจะถึงเวลาเลิกเรียน
          •  หากนักเรียนมีกิจธุระที่จำเป็นต้องออกนอกโรงเรียนให้ปฏิบัติ ดังนี้
               ◦  ผู้ปกครองมาขอลาด้วยตนเอง โดยติดต่อที่ห้องธุรการเพื่อขอบัตรอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
               ◦  เมื่อนักเรียนได้รับบัตรอนุญาตแล้ว ขอให้นำบัตรอนุญาตออกนอกโรงเรียนหรือใบลาทำกิจกรรม ภายนอกโรงเรียนมอบให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ป้อมหน้าประตู

การกลับบ้าน
          •  โรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านหลังเวลาเลิกเรียน ถ้ามีความจำเป็นอนุญาตให้อยู่ได้และ จะต้องออกจากโรงเรียนอย่างช้าเวลา 17.00 น.(ถ้าหลังเวลา 17.00 น.ถ้าหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ)
          หมายเหตุ นักเรียนจะอยู่ในโรงเรียนหลังเวลา 17.00 น. ได้ในกรณีที่มีกิจกรรมพิเศษที่ได้รับมอบหมายโดยให้ครูผู้ควบคุมกิจกรรม แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้ช่วยฝ่ายปกครอง

การลาป่วยลากิจ
          •  หากนักเรียนขาดเรียนด้วยกรณีป่วย กิจธุระหรือกรณีอื่นๆ การลาหยุด โรงเรียนทุกครั้งนักเรียนจะต้องยื่นใบลาป่วย / ใบลากิจตามแบบใบลาของโรงเรียนที่มีลายเซ็นของผู้ช่วยฝ่ายปกครอง ต่อครูประจำชั้น ในวันแรกที่มาเรียน เพื่อให้ครูประจำชั้นรับทราบ
          •  ถ้านักเรียนขาดเรียนเพราะป่วยเกิน 3 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์แนบมาพร้อมกับใบลาด้วย
          •  ถ้าปรากฏว่านักเรียนคนใดปลอมลายเซ็นผู้ปกครองจะถูกลงโทษตามระเบียบว่าด้วยความประพฤตินักเรียน และบันทึกในสมุดบันทึกพฤติกรรม
          •  หากนักเรียนขาดเรียนโดยไม่ส่งใบลา หรือทางโรงเรียนไม่ได้รับแจ้ง จากผู้ปกครองถึง 3 วัน ติดต่อกันโรงเรียนจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เห็นสมควร
          •  ทุกครั้งที่นักเรียนหยุดเรียน ผู้ปกครองต้องแจ้งทางโรงเรียน โดยโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข โทร.0-2213-0117, 0-2212-0157, 0-2212-9930-1 โทรสาร 0-2674-0499 โดยแจ้งกับครูธุรการ (ตั้งแต่เวลา 7.00 น.) เมื่อนักเรียนมาเรียนตามปกติต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติข้างต้นด้วย
          •  การติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน ถ้าขาดเรียนติดต่อ 2 วัน ในเช้าวันที่ 3 ให้ครูประจำชั้นเป็นผู้ติดตาม โดยทางโทรศัพท์ หรือวิธีใดก็ตามที่เร็วที่สุด แล้วรายงานผลต่อ หัวหน้าระดับชั้นหรือผู้ช่วย