กำหนด เนื้อหาบทเรียน


          แผนกอนุบาล

                     • เตรียมอนุบาล ภาคเรียนที่ 2/2563 (หลักสูตรภาษาไทย   ||   หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
                     • อนุบาล 1 ภาคเรียนที่ 2/2563 (หลักสูตรภาษาไทย   ||   หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
                     • อนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2/2563 (หลักสูตรภาษาไทย   ||   หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
                     • อนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 2/2563 (หลักสูตรภาษาไทย   ||   หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

          แผนกประถม :

                     • ประถมศึกษาปีที่ 1 : ปลายภาคเรียนที่ 2/2563
                           หลักสูตรภาษาไทย : Extra Class
                           หลักสูตรภาษาอังกฤษ : Extra Class
                           เกณฑ์การแบ่งน้ำหนักคะแนน   ||   vocabulary

                     • ประถมศึกษาปีที่ 2 : ปลายภาคเรียนที่ 2/2563
                           หลักสูตรภาษาไทย : Extra Class
                           หลักสูตรภาษาอังกฤษ : Extra Class
                           เกณฑ์การแบ่งน้ำหนักคะแนน   ||   vocabulary

                     • ประถมศึกษาปีที่ 3 : ปลายภาคเรียนที่ 2/2563
                           หลักสูตรภาษาไทย : Extra Class
                           หลักสูตรภาษาอังกฤษ : Extra Class
                           เกณฑ์การแบ่งน้ำหนักคะแนน   ||   vocabulary

                     • ประถมศึกษาปีที่ 4 : ปลายภาคเรียนที่ 2/2563
                           หลักสูตรภาษาไทย : Extra Class
                           หลักสูตรภาษาอังกฤษ : Extra Class
                           เกณฑ์การแบ่งน้ำหนักคะแนน   ||   vocabulary

                     • ประถมศึกษาปีที่ 5 : ปลายภาคเรียนที่ 2/2563
                           หลักสูตรภาษาไทย : Extra Class
                           หลักสูตรภาษาอังกฤษ : Extra Class
                           เกณฑ์การแบ่งน้ำหนักคะแนน   ||   vocabulary

                     • ประถมศึกษาปีที่ 6 : ปลายภาคเรียนที่ 2/2563
                           หลักสูตรภาษาไทย : Extra Class
                           หลักสูตรภาษาอังกฤษ : Extra Class
                           เกณฑ์การแบ่งน้ำหนักคะแนน   ||   vocabulary

          แผนกมัธยม

                     • มัธยมศึกษาปีที่ 1 : ปลายภาคเรียนที่ 2/2563
                           หลักสูตรภาษาไทย : Extra Class
                           หลักสูตรภาษาอังกฤษ : Extra Class
                           เกณฑ์การแบ่งน้ำหนักคะแนน   ||   vocabulary

                     • มัธยมศึกษาปีที่ 2 : ปลายภาคเรียนที่ 2/2563
                           หลักสูตรภาษาไทย : Extra Class (Science - Maths & M.I. - Music)
                           หลักสูตรภาษาอังกฤษ : Extra Class (Science - Maths & M.I. - Music)
                           เกณฑ์การแบ่งน้ำหนักคะแนน : Extra Class (Science - Maths)   ||   Extra Class (M.I. - Music)   ||   vocabulary

                     • มัธยมศึกษาปีที่ 3 : ปลายภาคเรียนที่ 2/2563
                           หลักสูตรภาษาไทย : Extra Class (Science - Maths & M.I. - Music)
                           หลักสูตรภาษาอังกฤษ : Extra Class (Science - Maths & M.I. - Music)
                           เกณฑ์การแบ่งน้ำหนักคะแนน : Extra Class (Science - Maths)   ||   Extra Class (M.I. - Music)   ||   vocabulary

                     • มัธยมศึกษาปีที่ 10 : ปลายภาคเรียนที่ 2/2563
                           หลักสูตรภาษาไทย : Extra Class   ||   GAC (Language)   ||   GAC (Science - Maths)   ||   Science - Maths
                           หลักสูตรภาษาอังกฤษ : All Curriculum
                           เกณฑ์การแบ่งน้ำหนักคะแนน : Extra Class   ||   GAC (Language)   ||   GAC (Science - Maths)   ||   Science - Maths

                     • มัธยมศึกษาปีที่ 11 : ปลายภาคเรียนที่ 2/2563
                           หลักสูตรภาษาไทย : Extra Class   ||   GAC (Language)   ||   GAC (Science - Maths)   ||   Science - Maths
                           หลักสูตรภาษาอังกฤษ : All Curriculum
                           เกณฑ์การแบ่งน้ำหนักคะแนน : Extra Class   ||   GAC (Language)   ||   GAC (Science - Maths)   ||   Science - Maths

                     • มัธยมศึกษาปีที่ 12 : ปลายภาคเรียนที่ 2/2563
                           หลักสูตรภาษาไทย : Extra Class   ||   GAC (Language)   ||   GAC (Science - Maths)   ||   Science - Maths
                           หลักสูตรภาษาอังกฤษ : All Curriculum
                           เกณฑ์การแบ่งน้ำหนักคะแนน : Extra Class   ||   GAC (Language)   ||   GAC (Science - Maths)   ||   Science - Maths