หลักสูตร Global Assessment Certificate (GAC)The Global Assessment Certificate at Sarasas Ektra School

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้ลงนามความร่วมมือกับ ACT Education Solutions Ltd. แห่งประเทศออสเตรเลีย เพื่อจัดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรนานาชาติ โดยจะเริ่มโครงการในปีการศึกษา 2552 (พฤษภาคม 2553) เป็นปีแรก สำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผ่านการคัดเลือก

หลักสูตร GAC ได้รับการพัฒนาหลักสูตรจากโครงการ ACT ซึ่งมีความชำนาญการในด้านการสอน และการทดสอบนักเรียนทั่วโลก ทั้งที่เรียนภาษาอังกฤษในแบบเจ้าของภาษาหรือเป็นภาษาที่สอง มีประสบการณ์มานานร่วม 50 ปี รวมทั้งโครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการแล้ว ในภาคพื้นเอเซีย และเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ หลักสูตร GAC จึงเป็นหลักสูตรการเตรียมเข้า มหาวิทยาลัยที่จะช่วยให้นักเรียนมีองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ มีทักษะและความชำนาญ และสามารถประสบความสำเร็จในการเรียนระดับ ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงผู้สำเร็จหลักสูตร GAC จะได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่มีชื่อเสียงมากกว่า 100 แห่ง ทั้งใน สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ และเม็กซิโก

เมื่อเปรียบเทียบหลักสูตรนี้กับหลักสูตรของโรงเรียนนานาชาติ นักเรียนจะได้เรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถของตนได้อย่างดี เนื่องจาก เป็นห้องเรียนขนาดเล็ก การเรียนการสอนใช้วิธีความร่วมมือของครูผู้สอน และครูผู้ช่วยในแต่ละชั้นเรียน การเน้นให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น รวมทั้งการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนเป็นหลัก นักเรียนที่เรียนหลักสูตร GAC สามารถเรียนควบคู่ไปกับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ตามปกติ และที่สำคัญโรงเรียนยังคงมุ่งเน้นด้านวิชาการในระบบสองภาษา โดยยังคงมุ่งเน้นการสร้างโอกาสและทางเลือกให้นักเรียน สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั้งที่เป็นภาษาไทยและอังกฤษได้

วัตถุประสงค์หลักสูตร 2 สถาบัน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ นักเรียนสามารถ
          •พัฒนาขีดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน
          •ได้รับการฝึกทักษะ รวมทั้งเทคนิควิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการศึกษาแบบกลุ่มความร่วมมือ

เมื่อสำเร็จการศึกษา นักเรียนจะมีข้อได้เปรียบดังต่อไปนี้

          •มีทักษะในการเรียนรู้และค้นคว้าวิจัยด้วยตนเอง
          •มีความสามารถด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อการค้นคว้าวิจัยในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับที่สูงกว่า (EAP – English for Academic Purpose)
          •ได้รับการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์
          •มีพื้นฐานความรู้ที่แม่นยำในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์
          •มีเทคนิควิธีการที่ช่วยให้นักเรียนสามารถประสบความสำเร็จด้านการเรียนในมหาวิทยาลัยที่สอนเป็นภาษาอังกฤษได้
          •สามารถพัฒนาขีดความสามารถของตน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัย และประสบผลสำเร็จในการเรียนมหาวิทยาลัย
          •สามารถใช้คะแนนการประเมินนี้เข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั่วโลก เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ยุโรป ออสเตรเลีย และเอเซีย

รายชื่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่สถาบัน ACT รองรับแล้ว

มหาวิทยาลัยทางเลือกที่เข้าร่วมโครงการ ACT เช่น
          In USA :The University of Iowa, Long Island University, etc.
          In Australia : Bond University, La Trobe University, etc.
          In Canada : University of Winsor, University of Victoria, etc.
          In Singapore : Curtin University Singapore, Singapore Institute of Management
          In UK : University of Glasgow, Kingston University, etc.
          In Mexico : Universidad Iberoamericana Puebla

รายชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศที่สถาบัน ACT รองรับแล้ว

มหาวิทยาลัยทางเลือกที่เข้าร่วมโครงการ ACT เช่น
          King Mongkut's University of Technology Thonburi
          Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT) at Thammasat University
          Shinawatra University (SIU International)
          University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC)

รายชื่อมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศที่สถาบัน ACT รองรับแล้ว (ประจำปี 2017)

ระยะเวลา

หลักสูตรนี้ ใช้ระยะเวลาเรียน 6 ภาคเรียน หรือ 3 ปีการศึกษา โดยคอร์สแรกจะเริ่มในภาคเรียนที่ 1 ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของทุกปีการศึกษา และจบในภาคเรียนที่ 2 ของระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมกับนักเรียนในหลักสูตรปกติ จัดเตรียมไว้ อย่างน้อย 1 ห้องเรียน ห้องเรียนละไม่เกิน 25 คน เวลาเรียนเริ่ม 8.00-16.00 ตามปกติ และอาจจะต้องเรียนเพิ่ม ในช่วงวันเสาร์ครึ่งวัน โดยนักเรียนที่เรียนหลักสูตร GAC จะมีการจัดห้องเรียนเฉพาะในคาบเรียนของหลักสูตร

คุณสมบัติ

ผู้ที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ จะต้องสอบข้อสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของ GAC ผ่านตามที่โรงเรียนกำหนด หรือมีคะแนน IELTS ในระดับ 5 และ/หรือคะแนน TOEFL เท่ากับ 500 (แบบกระดาษคำตอบ)

ระดับการเรียนและเนื้อหารายวิชา

หลักสูตร GAC แบ่งการเรียนออกเป็น 3 ระดับ มีการสอนวิชาหลักได้แก่ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ด้วยการเสริมทักษะการเรียนรู้อย่างมีระบบ เพื่อให้นักเรียนสามารถประสบความสำเร็จ ในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย โดยทั่วไป หลักสูตรจะให้นักเรียนเลือกเรียนคอร์สเตรียมสอบ IELTS หรือ TOEFL เป็นวิชาเลือก แต่ที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตราจะกำหนดให้นักเรียนเรียนคอร์สเตรียมสอบ IELTS ส่วนวิชาการภาษาไทยอื่น เช่น ภาษาไทย สังคมศึกษา เป็นต้น จะมีการสอนในภาคการศึกษาปกติควบคู่กัน

หลักสูตร GAC มีการสอนเป็นอย่างไร

ในหลักสูตร GAC มีทั้งการสอนแบบการบรรยาย การสัมมนา การสอนพิเศษ การทำงานเป็นกลุ่ม การอภิปราย รวมทั้งการนำเสนอผลงาน นักเรียนจะได้รับการประเมินผลจากข้อสอบและการแสดงความคิดเห็นอย่างสม่ำเสมอตลอด หลักสูตร ซึ่งคะแนนเหล่านี้จะนำไปคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยปลายภาค การประเมินแบบต่อเนื่อง รวมทั้งคำแนะนำจากครูผู้สอน จะช่วยให้นักเรียนสามารถแสดงทักษะด้านต่างๆ และพัฒนาความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารได้มากขึ้น ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน และนักเรียนจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนตลอดเวลา นอกจากนั้น นักเรียนยังได้รับคำปรึกษาทางด้านวิชาการตลอดจนการแนะแนวในช่วงเวลาที่เรียนอีกด้วย

การวัดผลของ ACT

นักเรียนที่ผ่านการเรียนในหลักสูตรอย่างครบถ้วนจึงจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับการประเมินโดยข้อสอบ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 4 รายวิชา คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ การอ่านเพื่อความเข้าใจ และวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการทดสอบด้านการเขียน แบบทดสอบนี้ใช้กันอย่างกว้างขวางในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา หลักสูตร GAC จึงเป็นโปรแกรมเดียว ที่รวมการเตรียมสอบ ACT เข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรด้วย
หลักสูตร GAC จะไม่มีการสอบกลางภาค แต่จะมีการทดสอบตลอดเวลาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถและประเมินผล ความก้าวหน้าด้านการศึกษาของนักเรียน ดังนั้นนักเรียนควรมีความตั้งใจและเป็นนักสู้เพื่อความสำเร็จ อย่างไรก็ตามนักเรียน ยังคงต้องสอบวัดผลกลางภาคของหลักสูตรภาษาไทยตามปรกติด้วย

ครูผู้สอน

การคัดเลือกครูผู้สอนจะเลือกจากครูปัจจุบันที่สอนในโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา หรือเป็นครูที่รับมาใหม่ โดยจะต้องเป็น ผู้ชำนาญการและจบการศึกษาในสาขาวิชานั้นๆ รวมทั้งมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเทียบเท่าเจ้าของภาษา (Native speaker) นอกจากนั้นครูผู้สอนต้องผ่านการอบรมจากทางโครงการ ACTและผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ทั้งจากภาคส่วนความร่วมมือระหว่างโรงเรียนสารสาสน์เอกตราและโครงการ ACT