Ektra Closer

Ektra Closer ฉบับที่ 18

"คำสรรเสริญและคำแช่งด่าก็ออกมาจากปากอันเดียวกัน พี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้า ไม่ควรให้เป็นเช่นนั้นเลย" ยากอบ 3:10 พระคำสอนของนักบุญยากอบที่มาสเซอร์ยกขึ้นมานี้ เป็นคำสอนที่แสดงให้เห็นว่า คำพูดที่น่าฟัง และคำพูดที่ไม่น่าฟังนั้นมีที่มาจากที่เดียวกัน นั่นก็คือ "ปาก" ปากของเรา มีเพียงปากเดียว จริงไหม? เวลาเราเลือกจะเอาอะไรใส่ปาก เราก็เลือกแต่ของดี ของอร่อยใส่ปากทุกคน ถูกไหม? แต่คำพูดที่ออกมาจากปากเรา เราเลือกแต่คำพูดดีๆ
Download: [PDF File]

ปีการศึกษา 2/2561 ฉบับที่ 18

Ektra Closer ฉบับที่ 17

กิจกรรมยามเช้าเป็นกิจกรรมที่คุณครูไทยและต่างชาติได้จัด ให้กับนักเรียนทุกแผนก ในช่วงก่อนและหลังเข้าแถวเคารพธงชาติทุก วันจันทร์ถึงศุกร์ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ความสนุกสนานและได้ ออกกำ ลังกาย โดยคุณครูได้จัดกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ D.E.A.R Time เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน, กิจกรรม Happy Friday ที่นักเรียนได้ทำ กิจกรรมร่วมกับคุณครูต่างชาติ, กิจกรรม Show and Share เพื่อให้นักเรียนได้นำ เสนอผลงานจากการเรียนในห้องเรียน
Download: [PDF File]

ปีการศึกษา 1/2561 ฉบับที่ 17

Ektra Closer ฉบับที่ 16

"ผู้หนักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไร ทำอย่างนั้น จึงได้รับความสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วทำ คือ พูดจริง ทำจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด และสร้างเสริมความดี ความเจริญ ให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม" (พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 10 กรกฎาคม 2540)
Download: [e-Book] / [PDF File]

ปีการศึกษา 2560 ฉบับที่ 16

Ektra Closer ฉบับที่ 15

"อันที่จริงเธอก็ชื่อ ภูมิพล ที่แปลว่า กำลังของแผ่นดิน แม่อยากให้เธออยู่กับดิน" เมื่อฟังคำพูดนี้แล้วก็กลับมาคิด ซึ่งแม่ก็คงจะสอนเรา และมีจุดมุ่งหมายว่า อยากให้เราติดดินและอยากให้ทำงานให้แก่ประชาชนพระราชปรารภในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปีการศึกษา 2559 ฉบับที่ 15

Ektra Closer ฉบับที่ 14

"ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญ จะต้องมีอยู่ในจิตใจเสมอ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ หรือ จะมีใครรู้เห็นความซื่อสัตย์ที่ได้กระทำไปนั้นหรือไม่ก็ตาม" :
ผู้อำนวยการ พิสุทธิ์ ยงค์กมล

ปีการศึกษา 2558 ฉบับที่ 14

Ektra Closer ฉบับที่ 13

"เราควรสร้างค่านิยมเรื่องการเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วย เพราะเป็นสิ่งสําคัญมากในการอยู่ร่วมกันในสังคม" : ผู้อำนวยการ พิสุทธิ์ ยงค์กมล

ปีการศึกษา 2557 ฉบับที่ 13

Ektra Closer ฉบับที่ 12

“No one is born hating another person because of the color of his skin, or his background, or his religion … if they can learn to hate, they can be taught to love.” Nelson Mandela (1918 - 2013)

ปีการศึกษา 2556 ฉบับที่ 12

"We make the Choices ; You make the difference"
----------