Ektra Newsflash ประจำปีการศึกษา 2562

EKTRA Newsflash

           "Positive School" คือ โรงเรียนที่มีความปลอดภัย ทั้งต่อร่างกาย และจิตใจ ไม่มีการรังแกกันเกิดขึ้น รวมถึงมีการจัดการเรียนการสอน ทางวิชาการ และมีการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้เรียน มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งครู นักเรียน ชุมชนและผู้ปกครองให้ร่วมมือและเคารพซึ่งกันและกัน รายละเอียดเพิ่มเติม

ฉบับวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

EKTRA Newsflash

           ยินดีต้อนรับนักเรียนเก่าและใหม่ทุกคนเข้าสู่ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2562 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจ ส่งบุตรหลานเข้าศึกษาที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นเนอสเซอรี่และอนุบาล อาจยังมีความกังวลและเป็นห่วงในการเข้าเรียนครั้งแรกของบุตรหลานแต่หากท่านให้กำลังใจและปลูกฝังทัศนคติที่ดี รายละเอียดเพิ่มเติม

ฉบับวันที่ 26 มีนาคม 2562

Newsflash: ปีการศึกษา
"We make the Choices ; You make the difference"
----------