Ektra Newsflash ประจำปีการศึกษา 2561

EKTRA Newsflash

           โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรยนเป็นอย่างดีในการสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน ทั้งในด้านการศึกษา และการเข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนปฏิบัติตามระเบียบข้อปฏิบัติของทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา... หากมีสิ่งใดที่ทำให้ท่านไม่ได้รับความสะดวก ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม

ฉบับวันที่ 26 กันยายน 2561

EKTRA Newsflash

           ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนใหม่ชั้น Nursery - Yr.11 และนักเรียนเก่าชั้น Yr.1, Yr.7 และ Yr.10 ที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนที่ดีจากท่านเช่นนี้ตลอดไป รายละเอียดเพิ่มเติม

ฉบับวันที่ 14 มิถุนายน 2561

Newsflash: ปีการศึกษา
"We make the Choices ; You make the difference"
----------