ข่าวสารงานวิชาการ

ประกาศผลสอบ O-NET รายบุคคล ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลสอบ O-NET สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สทศ. โทร 02-217-3800 ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 8.00 น.-17.00 น.

การทดสอบประเมินความสามารถของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)

สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดสอบการประเมินความสามารถของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) เพื่อประเมินความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นของนักเรียน เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

"We make the Choices ; You make the difference"
----------