มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุน สร้างอาคารนวมินทรบพิตร โรงพยาบาลศิริราช

       
              เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้ส่งตัวแทนผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เพื่อนำเงินบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช จำนวนเงินทั้งสิ้น 162,218 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยสิบแปดบาทถ้วน) มอบแด่ศิริราชมูลนิธิ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์พิศิษฐ์ จิรวงศ์ กรรมการและรองผู้จัดการ ศิริราชมูลนิธิ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบเงินบริจาค ซึ่งเงินบริจาคนี้ได้จากการจัดกิจกรรม Multiple Intelligences Academic Fun Fair 2016 ระดับชั้น Y.4-Y.6 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 และการจัดงาน Ektra Concert 2017 ในเดือนมีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

 

 

 

.