ขอหนังสือรับรองเพื่อทำ Visa

การกรอกข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จะทำให้การดำเนินการล่าช้า กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนยื่นคำร้อง

    
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเพื่อทำ Visa

    

กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

    
                    ขอ Visa เข้าประเทศ  
** ชื่อ-สกุล นักเรียน ต้องตรงกับ passport เท่านั้น **                  
                    ชื่อ-สกุล นักเรียน     
                    วัน เดือน ปี เกิด       ค.ศ.
                    แผนก      ระดับชั้น  
                    ชื่อ-สกุล บิดา  
                    ชื่อ-สกุล มารดา  
    
    

    
    
                        ผู้ยื่นขอเอกสาร   บิดา มารดา อื่นๆ โปรดระบุ ชื่อ-สกุล  
                                                       อีเมล์     เบอร์โทรศัพท์