ระเบียบและขั้นตอน การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564


           โรงเรียนสารสาสน์เอกตราเปิดรับสมัครนักเรียนชาย-หญิง ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 4 กำหนดขายใบสมัคร วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลการสมัครเรียนเพิ่มเติมได้ที่ : admission@ektra.ac.th

การรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในปีการศึกษา 2564 นี้ ทางโรงเรียนมีนโยบายมอบส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 30%(ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ) ให้กับบุตรคนโต ในกรณีที่มีพี่น้องบิดา-มารดาเดียวกันจำนวน 3 คน กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ซึ่งผู้ปกครองสามารถนำสำเนาสูติบัตรของบุตรทั้ง3คน มาติดต่อยื่นคำร้องขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ที่ห้องธุรการทุกแผนก

การขอรับทุนการศึกษา
โรงเรียนมีนโยบายมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้น Yr.6 และ Yr.9 ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อกับทางโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยทุนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
          1. ทุนความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
          2. ทุนความสามารถด้านวิชาการ
          3. ทุนความสามารถด้านดนตรี

อนึ่ง นักเรียนที่สมัครขอรับทุนการศึกษา ต้องประพฤติตนอยู่ในกฏระเบียบของโรงเรียน และผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายของโรงเรียนเสมอมา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ห้องธุรการแผนกประถมและมัธยม
**หมายเหตุ ในแต่ละปี รายละเอียดและประเภทของทุนการศึกษา อาจมีการเปลี่ยนแปลง**

เกณฑ์อายุรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564

เอกสารในการสมัครเรียน

เอกสารประกอบการมอบตัว
นักเรียนชั้น Nursery - KG.3

          1. สำเนาสูติบัตร และสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (อย่างละ 1 ชุด)
          2. สำเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา / ผู้ปกครอง (อย่างละ 1 ชุด)
          3. รูปถ่ายนักเรียน 1 ใบ และรูปถ่ายผู้ปกครอง 1 ใบ สำหรับทำบัตรรับนักเรียน

นักเรียนชั้น Yr.1-Yr.10

          1. สำเนาสูติบัตร และสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (อย่างละ 1 ชุด)
          2. สำเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา/ผู้ปกครอง (อย่างละ 1 ชุด)
          3. หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม (ยื่นได้ภายหลัง)
          4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 ใบ

ข้อปฏิบัติในการมอบตัว
          1. กรุณาเตรียมเอกสารและค่าใช้จ่าย เพื่อลงทะเบียนนักเรียนใหม่ภายในกำหนด
          2. การมอบตัวนักเรียน นักเรียนต้องมาพร้อมผู้ปกครอง (ยกเว้น NC.-KG.3) กรุณา โทร. นัดมอบตัวล่วงหน้า 1 วัน

การเรียน Summer Course
          ประมาณปลายเดือนมีนาคม - สิ้นเดือนเมษายน
               • นักเรียนใหม่เรียน Summer ทุกคน, อุปกรณ์การเรียน และชุดนักเรียน ซื้อได้ช่วง Summer
               • ค่า Intensive Summer Course และค่าลงทะเบียนนักเรียนใหม่รับชำระเป็น เงินสด
               • ค่าธรรมเนียมการเรียน, ค่าแอร์ และค่าอาหาร รับชำระเป็น เงินสด/แคชเชียร์เช็ค

หนังสือเรียน + ชุดนักเรียน
          ซื้อได้ในเดือนเมษายน ช่วงเรียน Summer (วันที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบต่อไป)

ลงทะเบียนมอบตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเรียนเทอมต้น
          (ชำระเป็นเงินสด/แคชเชียร์เช็คเท่านั้น):- ภายใน 7 วัน หลังจากทราบผลสอบ

          ** เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการเรียนแล้วจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น**
          การชำระค่าธรรมเนียมการเรียนในภาคเรียนที่ 2 เริ่มชำระได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม –30 ตุลาคม ของปีการศึกษา