Ektra Concert 2017


           โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี ได้จัดกิจกรรม Ektra Concert 2017 ขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 16.30 - 21.30 น. ณ Auditorium อาคาร 6 ชั้น 4 แผนกประถม เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพและทักษะประสบการณ์ในด้านดนตรี ทักษะทางด้านภาษาผ่านการร้องเพลง อีกทั้งยังปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการตอบแทนสังคมด้วยการเชิญชวนท่านผู้ปกครองที่เข้าชมคอนเสิร์ต ร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนสร้างตึกนวมินทรบพิตร เพื่อผู้ป่วยยากไร้ในโรงพยาบาลศิริราช  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ปกครองเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 69,686 บาท (หกหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

           การแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ประกอบด้วยวงดนตรี 4 ประเภท คือ วงดนตรีไทยประยุกต์, วง Jazz Band, วง Symphonic และวง Symphony Orchestra  มีนักเรียนเข้าร่วมแสดงจำนวน 272  คน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่าดนตรีในแต่ละรุ่นเข้าร่วมแสดงกับน้องๆอีกด้วย เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่กับน้อง ครูกับศิษย์  สำหรับการจัดงานในปีนี้มีนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับมอบเกียรติบัตรดีเด่นทางด้านความสามารถการเล่นดนตรี ระดับมัธยมศึกษาปีที่  6 มีจำนวนทั้งสิ้น 6 คน ดังนี้


 
     
1. นายเสกข์ศิลป์ ศรีสุขสันต์  2. นายปณิธาน อารีพงษา 3. นายรัญชน์ เหราบัตน์
นักเรียนชั้น Yr.12F นักเรียนชั้น Yr.12F นักเรียนชั้น Yr.12A
เครื่องดนตรี Violin เครื่องดนตรี ระนาด เครื่องดนตรี D. Bass
     
     
     
     
4. นายวิธิวัสส์ จิรากุลธัญสิริ 5. นายวรัตถ์ ประทีปสว่างวงศ์ 6. นายสุพศิน กรีเจริญ
นักเรียนชั้น Yr.12B นักเรียนชั้น Yr.12C นักเรียนชั้น Yr.12C
เครื่องดนตรี Oboe เครื่องดนตรี Trumpet เครื่องดนตรี Trombone
 ลำดับการแสดงมีดังนี้
      1. การแสดงวงดนตรีไทย (แผนกมัธยม)
 
     
 
      2. Piano & Foreign Teacher Singers.
     
     
 
      3. การขับร้องประสานเสียง ทั้ง 3 แผนก
     
     
 
 
      4. การแสดงวง Jazz Band (แผนกประถม และมัธยม)
     
     
 
      5. การแสดงวง Ektra Primary Band
     
     
 
      6. การแสดงวง Ektra Symphony Orchestra
     
     
 
      7. การแสดงวง Symphonic Band
     
     

         
         
         
ประมวลภาพกิจกรรม
 
   


Ektra Concert 2017

   

.