กิจกรรมวันสงกรานต์ 2560


           ได้จัดขึ้น ในวันที่ 12 เมษายน 2560 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมการปฏิบัติ ปลูกฝังแนวคิดและร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีให้คงไว้

           แผนกอนุบาล กิจกรรมในช่วงเช้านักเรียน NC.- KG.2 ได้ร่วมชมขบวนแห่นางสงกรานต์และการแสดงรำไทยของครูประจำชั้น KG.2 จากนั้นต่อด้วยกิจกรรมการตอบคำถามเกร็ดความรู้เกี่ยวกั บประเพณีสงกรานต์ และสำหรับกิจกรรมในช่วงบ่าย นักเรียนระดับชั้น KG.1- KG.2 รวมทั้งครูไทยและครูต่างชาติได้เข้าร่วมกิจกรรม สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ก่อกองทราย และหลังจากนั้นได้เล่นน้ำกันอย่ างสนุกสนานเพลิดเพลิน

           แผนกประถม นักเรียนและครูร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ไทย ชมวิดีทัศน์ประวัติวันสงกรานต์ การละเล่นแบบไทย การประกวดนางสงกรานต์ ขบวนแห่นางสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว และกิจกรรมสุดท้ายร่วมเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนานโดยงดเว้นการใช้ปืนฉีดน้ำ

           แผนกมัธยม เริ่มต้นในช่วงเช้าด้วยการทำบุญตักบาตร โดยมีนักเรียนระดับชั้น Y.3-6 เข้าร่วมกับพี่ๆมัธยม ช่วงบ่ายจัดกิจกรรมแห่ นางสงกรานต์ พิธีสรงน้ำพระ พิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ และเล่นน้ำสงกรานต์ ก่อนการเล่นน้ำ ตัวแทนผู้บริหารได้กล่าวให้ คำอวยพร แก่คุณครูและนักเรียน และย้ำเตือนให้นักเรียนระลึกถึงประเพณีไทยอันดีงาม โดยเฉพาะความกตัญญูกตเวที ให้นักเรียนนำไปปฏิบัติต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ของนักเรียนทุกคน

         
         
         
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
 
 


แผนกอนุบาล


แผนกประถมและมัธยม

 

.