กิจกรรมเพื่อ CSR


           โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกมัธยม ได้จัดทำกิจกรรมให้กับนักเรียนกลุ่มผู้นำ ซึ่งประกอบไปด้วย นักเรียนทุน หัวหน้าห้อง ตัวแทนนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากคุณครูประจำชั้น และกลุ่มผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อเป็นการหล่อหลอมและปลูกฝังรากฐานที่แข็งแรงให้กับนักเรียนผู้นำ เพื่อที่เขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ในภายหน้า โดยได้จัดกิจกรรม ดังนี้

           วันที่ 24 มิถุนายน 2560 นักเรียนกลุ่มผู้นำไปทำกิจกรรมที่สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (หัวข้อสัทธรรมปุณฑริกสูตร สารแห่งสันติภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว) มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 67 คน เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการใช้ชีวิตร่วมกัน เห็นคุณค่าของกันและกัน เพราะทุกคนมีคุณค่าอยู่ในตัวของตัวเอง จากพื้นฐานดังกล่าวจะทำให้เกิดการยอมรับกัน ซึ่งทำให้ไม่เกิดการ Bully กัน

           วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย ได้มาจัดอบรมหัวข้อ “เยาวชนคนไกลเอดส์” ณ โรงเรียนสารสาสน์เอกตราแผนกมัธยม เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจำนวนทั้งสิ้น 59 คน ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ ประเภทความเสี่ยงและไม่เสี่ยงของการติดเชื้อเอชไอวี  วิธีการป้องกันการติดเชื้อ เพื่อให้เยาวชนห่างไกลโรคเอดส์ โดยนักเรียนกลุ่มดังกล่าวจะต่อยอดการทำกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อเอชไอวี / เอดส์ ในลำดับถัดไป
   
   
   
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
 


สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย


เยาวชนคนไกลเอดส์.