มอบเงินบริจาค โรงพยาบาลศิริราช

     

           เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560  โรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้ส่งตัวแทนผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน นำเงินไปบริจาคเพื่อผู้ป่วยยากไร้ และสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช โดยมีศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์พิศิษฐ์  จิรวงศ์  กรรมการและรองผู้จัดการศิริราชมูลนิธิ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบเงิน  ซึ่งเงินบริจาคนี้ได้จากการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560  บริจาคเพื่อผู้ป่วยยากไร้เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) สำหรับเงินสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา  ได้จากการจัดการแสดงละครเวทีภาคภาษาอังกฤษ เรื่อง A King’s Promise เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2560  เป็นจำนวนเงิน 185,176.25 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทยี่สิบห้าสตางค์) และการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ ปลูกฝังคุณธรรมและช่วยเหลือชุมชน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รุ่นที่ 19 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 6-12 พฤศจิกายน 2559 จังหวัดเชียงใหม่   เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)     รวมเงินบริจาคทั้งหมดในครั้งนี้  265,176.25 บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทยี่สิบห้าสตางค์)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.