กิจกรรมวันลอยกระทง 2560 แผนกประถมและอนุบาล

                  สำหรับวันลอยกระทงในปี 2560 นี้ แผนกประถมและอนุบาลได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  เวลา 8.30น. - 11.30 น. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย การละเล่นแบบไทย วิธีการประดิษฐ์กระทง รวมถึงสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนระลึกถึงคุณประโยชน์ของน้ำ และรู้จักการขอขมาพระแม่คงคา

             - แผนกประถม     มีการฉายวีดีทัศน์ประวัติวันลอยกระทง  การสาธิตการละเล่นพื้นบ้าน เช่น มอญซ่อนผ้า, รีรีข้าวสารและงูกินหาง เป็นต้น  จากนั้นครูไทย ครูต่างชาติ และนักเรียนรำวงร่วมกันอย่างสนุกสนาน ในส่วนของนักเรียนชั้นประถมปลายยังมีกิจกรรมตอบคำถาม ชิงรางวัล  พร้อมทั้งมีตัวแทนนักเรียนอ่านประวัติในวันลอยกระทงอีกด้วย
            - แผนกอนุบาล    ในปีนี้ผู้ปกครอง KG.3 ได้มาเป็นวิทยากรประจำฐาน ร่วมให้ความรู้และเล่นกิจกรรมเกมกับนักเรียน ซึ่งมีฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้

                    ฐานที่ 1 รำวง  -  ได้สอนวิธีการรำท่าทางต่าง ๆ ให้แก่นักเรียนและร่วมกันรำวง
                    ฐานที่ 2 การละเล่นไทย  - สอนให้นักเรียนรู้จักการละเล่นแบบไทย เช่น ม้าก้านกล้วย ปืนก้านกล้วย เป็นต้น
                    ฐานที่ 3 ขนมไทย –นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับขนมไทยชนิดต่าง ๆ เช่น ลูกชุบ วุ้น ตะโก้ เป็นต้น 
                    ฐานที่ 4 ประวัติวันลอยกระทง - ผู้ปกครองได้ให้เกร็ดความรู้แก่นักเรียน และร่วมเล่นเกมตอบคำถามเกี่ยวกับวันลอยกระทง
                    ฐานที่ 5 ศิลปะ - นักเรียนทำกิจกรรมเกี่ยวกับภาพพิมพ์ โดยมีอุปกรณ์คือสีน้ำ และสิ่งประดิษฐ์จากธรรมชาติ เช่น หยวกกล้วย ดอกไม้ ผัก รูปทรงต่างๆ นำมาเป็นแป้นพิมพ์ ให้นักเรียนพิมพ์ภาพตามจินตนาการ
                    ฐานที่ 6 ทำกระทง - นักเรียน ครูและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการทำกระทง เรียนรู้วิธีการพับและปักใบตอง ดอกไม้ต่างๆลงในกระทงอย่างสวยงาม แล้วนำมาลอยในบ่อน้ำที่จัดไว้ 


            


   
   
   
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
 


แผนก อนุบาล


แผนก ประถม
.