วันแม่แห่งชาติ 2560


           เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 แผนกประถมได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560 เพื่อร่วมเชิดชูและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ และส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกซึ่งความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อแม่และผู้มีพระคุณ โดยกิจกรรมภายในงานได้แบ่งออกเป็น 2 รอบ คือรอบเช้าและรอบบ่าย โดยกิจกรรมในรอบเช้า ได้แก่ การแสดงดนตรีไทยประกอบภาพพระราชกรณียกิจใน เพลง คู่ฟ้าคู่แผ่นดิน , การแสดงวง Ektra Primary Chorus ในบทเพลงพิเศษ “Mom” , การแสดงของวง Ektra Orchestra ในบทเพลง Wind beneath my wings, การแสดงร้องเพลงของนักเรียนในบทเพลง “เรารักแม่” , การแสดงจินตลีลา เพลง I turn to you  และรับชมการกล่าวสุนทรพจน์ของนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดพูด       สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ เป็นต้น
          
            ส่วนกิจกรรมในรอบบ่าย เป็นการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างคุณแม่และนักเรียนชั้น Yr.2 โดยคุณแม่และนักเรียนได้เล่นเกมส์ด้วยกันอย่างสนุกสนาน และนักเรียนได้ร้องเพลง “I love my Mommy” จากนั้นนักเรียนได้มอบต้นอ่อนทานตะวันให้กับคุณแม่  เนื่องจากตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา  นักเรียนได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันปลูกและดูแลต้นอ่อนทานตะวันเป็นอย่างดี เพื่อมอบเป็นของขวัญวันแม่ และเพื่อแทนความรักความห่วงใยที่นักเรียนมีให้ต่อคุณแม่ ซึ่งนักเรียนอยากเห็นคุณแม่ทุกคนมีสุขภาพที่ดีและอยู่เป็นขวัญและกำลังใจให้กับลูกๆตราบนานเท่านาน


รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2560
 

การประกวดวาดภาพระบายสี

 
            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
       
  ชนะเลิศ ด.ช.ณัชพล สมรูป นักเรียนชั้น Yr.1A
  รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.อริยะ ลีเลิศปัญญา นักเรียนชั้น Yr.1A
  รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.จิรภัทร พุทธาพร นักเรียนชั้น Yr.1D
  ชมเชย ด.ญ.นรัมภา ชลไมตรี นักเรียนชั้น Yr.1A
  ชมเชย ด.ญ.พัทธ์ธีราณัท สิทธิวิริยะกุล นักเรียนชั้น Yr.1E
       
 
            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
       
  ชนะเลิศ ด.ญ.ศศิภา พินิจมงคล นักเรียนชั้น Yr.2F
  รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.นัทธภูมิ พวงประทุม นักเรียนชั้น Yr.2A
  รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.อธิชากุล กุลวโรภาส นักเรียนชั้น Yr.2B
  ชมเชย ด.ช.ภัควัฒน์ ตั้งนที นักเรียนชั้น Yr.2E
  ชมเชย ด.ญ.เมธาพร อภิชนบุตร นักเรียนชั้น Yr.2C
       
       
       
 
            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
       
  ชนะเลิศ ด.ญ.ดาเฮ จอน นักเรียนชั้น Yr.3B
  รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.พิมพ์รพี สุจริตธรรม นักเรียนชั้น Yr.3C
  รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.ปริญ ธนบดีธรรมจารี นักเรียนชั้น Yr.3D
  ชมเชย ด.ญ.ศุภิสรา ธนาชัยแสง นักเรียนชั้น Yr.3F
  ชมเชย ด.ญ.สาธิตา ศิลากอง นักเรียนชั้น Yr.3C
       
       
       
 
            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
       
  ชนะเลิศ ด.ญ.ปุณยนุช มิตสุโมโต้ นักเรียนชั้น Yr.4E
  รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.ศุภานัน ศุภมิตตานนท์ นักเรียนชั้น Yr.4D
  รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.เมธาวินน์ ธรรมสุจริตกุล นักเรียนชั้น Yr.4B
  ชมเชย ด.ญ.ปัณฑิตา ถาวรเกษม นักเรียนชั้น Yr.6C
  ชมเชย ด.ญ.กนกพิชญ์ ฤทธิ์ประเสริฐ นักเรียนชั้น Yr.4C
       
       
การออกแบบการ์ดวันแม่จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 
             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
       
  ชนะเลิศ ด.ญ.นันทิชา ชมภูนุช นักเรียนชั้น Yr.4D
  รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.ศุภานัน ศุภมิตตานนท์ นักเรียนชั้น Yr.4D
       
       
             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
       
  ชนะเลิศ ด.ช.จิรโชติ ธรรมทวีโชค นักเรียนชั้น Yr.5C
  รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.ณัฏฐ์วรินท์ ชัยประสิทธิ์ผล นักเรียนชั้น Yr.5C
  รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.กษิดิศ ว่องจิตต์วุฒิไกร นักเรียนชั้น Yr.5C
       
       
       
             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  ชนะเลิศ ด.ช.ภูดิส มกรนันท์ นักเรียนชั้น Yr.6B
  รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.เพชรแท้ สร้อยแสง นักเรียนชั้น Yr.6B
       
       
       
 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
 
             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
       
  ชนะเลิศ ด.ญ.ดมิสา มณฑนา นักเรียนชั้น Yr.4A
       
       
             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
       
  ชนะเลิศ ด.ญ.นภัส วุฒิวิวัฒน์ชัย นักเรียนชั้น Yr.5C
       
       
             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
       
  ชนะเลิศ ด.ญ.สลิล เอกะวิภาต นักเรียนชั้น Yr.6C
       
       
       
        

โอวาท ผอ.พิสุทธิ์ ยงค์กมล

เนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2560

           สวัสดีคุณแม่ คุณครูและนักเรียนทุกคน วันนี้ โรงเรียนจัดงานวันแม่ขึ้นเพื่อให้พวกเราได้แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถและเปิดโอกาสให้คุณแม่หลายๆท่านได้ใกล้ชิดลูกๆ

           ตอนที่มาสเซอร์อายุเท่านักเรียน มาสเซอร์ต้องนั่งเบียดกันอยู่บนถนนสาธุประดิษฐ์ เพื่อรอรับขบวนเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระราชินีในรัชกาลที่ 9 คณะครูโรงเรียนสารสาสน์พิทยา ซึ่งในขณะนั้นยังไม่ได้ก่อตั้งโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้พานักเรียนมารอรับขบวนเสด็จทั้งด้านซ้ายและด้านขวา โดยในสมัยก่อนถนนสาธุประดิษฐ์ก็มีคลองและมีแพขายอาหารที่เหมือนร้านสะดวกซื้อทุกวันนี้ และยังมีซอยวัดโพธิ์แมนซึ่งปัจจุบันเรียกว่าซอยสาธุประดิษฐ์ 19 ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระราชินีในรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จไปที่วัดโพธิ์แมน มาสเซอร์จึงมีโอกาสได้เห็นพระพักตร์ของพระองค์ถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลๆก็ตาม แต่ในใจของมาสเซอร์มีความรู้สึกว่า พระราชินีทรงพระสิริโฉมงดงามและพระราชินีของปวงชนชาวไทยยังเคยได้รับการยกย่องจากหลายๆประเทศทั่วโลกเมื่อ 40 ปีที่แล้วว่า เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก ปัจจุบันนี้ พระราชินีในรัชกาลที่ 9 ท่านทรงชราภาพ พวกหนูๆเลยไม่มีโอกาสได้เห็นพระองค์ท่านทรงงานหนัก ถ้าเป็นคนรุ่นมาสเซอร์และคุณครูของพวกเราก็จะ ได้เห็นภาพพระราชกรณียกิจมากมายของพระองค์ท่าน มาสเซอร์จึงอยากฝากคุณครูไว้ว่า ประเทศชาติบ้านเมืองขาดเสาเข็ม ทำให้นักเรียนมองไม่เห็นเสาเข็ม เราเป็นคุณครู เราต้องทำให้นักเรียนเห็นความสำคัญของเสาเข็ม วันนี้อยากจะให้ข้อคิดกับคุณครูที่หลายท่านยังไม่ได้เป็นแม่ บางท่านโสด บางท่านมีลูกโตแล้ว อยากจะให้ท่านคิดว่าเมื่อเรายังเล็กคุณแม่สอนให้เรารักพระราชินี ให้รักคุณยาย คุณย่า ให้เอาความรู้สึกนั้นมาสอนเด็กๆ เพราะว่าคำว่า “แม่” ไม่มีตำราไหนสอนความเป็นแม่ แต่เราเรียนรู้ได้จากการกระทำ วันนี้เป็นโอกาสอันดีที่มาสเซอร์เห็นคุณครูสุภาพบุรุษและคุณครูสุภาพสตรีมาสอนดนตรีไทย สอนจินตลีลา สอนดนตรี แม้ว่าเราเป็นคุณครูผู้ชาย เราก็ถือว่าเป็น “คุณแม่” ทำไมนะหรือ เพราะเราเป็นผู้ให้กำเนิด กำเนิดความสามารถ เพราะนักเรียนหลายคน ไม่เคยจับเครื่องดนตรีมาก่อน มาจับได้ก็เพราะมาสเซอร์ บางคนไม่รู้ว่าแซกโซโฟนคืออะไร หน้าตาเป็นแบบไหน หรือกว่าจะตีกลองเก่ง แถมกลองก็ใหญ่อีก พวกหนูรู้ไหมที่พวกหนูมีวันนี้ก็เพราะคุณพ่อและคุณแม่ให้โอกาสพวกหนู ดังนั้น หน้าที่ของคุณครูคือให้ผู้ให้กำเนิดความรู้ ความสามารถ ถึงแม้ว่านักเรียนจะไม่รู้ โดยเฉพาะเด็กๆอนุบาล แต่สิ่งนี้คือการฝึกฝนให้แก่พวกเขา ก็ต้องขอบคุณคุณครูอนุบาลด้วยที่ใช้ความอดทนอย่างสูง วันนี้จึงอยากฝึกจิตสำนึกให้คุณครู ให้ความรัก ความเอ็นดูกับเด็กมากๆ ซึ่งวันนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าคุณครูได้ทำงานหนักมากๆ อย่างเช่นนักเรียนที่ชนะเลิศสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมาก แต่คุณครูต้องคัดให้เหลือแค่ 3 คน แสดงให้เห็นว่าคุณครูทำงานหนัก และขอขอบคุณคุณครูทุกคน ขอเป็นกำลังใจ ที่ได้ฝึกฝนนักเรียนได้ขนาดนี้ คุณงามความดีของคุณแม่ก็เหมือนฝ่ามือหนึ่ง ส่วนคุณงามความดีของคุณครูก็อีกฝ่ามือหนึ่ง ยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่นักเรียนยังไม่รู้เกี่ยวกับคุณครู คุณแม่อีกมากมาย วันนี้มาสเซอร์ขอให้ข้อคิดเพียงเท่านี้ ขอบคุณคุณครู คุณแม่ และนักเรียนทุกคน ขอบคุณมากครับ

 

 

   
   
   
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
วันแม่แห่งชาติ 2560 
   
   


กิจกรรมรอบเช้า


กิจกรรมรอบบ่าย

   
   
   
   

 

 
.