กิจกรรม Open Morning 2560


               ทางแผนกอนุบาลและประถม ได้จัดกิจกรรม  Open Morning   2560  ขึ้นในวันที่ 22 สิงหาคม  - 1 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เชิญผู้ปกครองนักเรียนภายใน เข้าร่วมชมการเรียนการสอนจริงในห้องเรียนและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้         

     วันที่ 22 -25 สิงหาคม 2560

               นักเรียน ระดับชั้น NC-KG.2  จัดกิจกรรม ณ ซอยสาธุประดิษฐ์  19   โดยผู้ปกครองได้เข้าร่วมชมบรรยากาศการเรียนการสอนจริงของครูต่างชาติ และการนำเสนอโครงงานของนักเรียน ซึ่งดำเนินการโดยครูไทยภายในห้องเรียน ในช่วงท้าย ผู้ปกครองได้พบครูประจำชั้น เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลพฤติกรรมและการเรียนของนักเรียน 

               
     วันที่ 29 -30 สิงหาคม 2560

               สำหรับระดับชั้น KG.3 และผู้ปกครองภายนอก จัดกิจกรรม ณ ซอยสาธุประดิษฐ์ 20 นอกจากได้เข้าชมบรรยากาศการเรียนการสอนจริงเช่นเดียวกับนักเรียนในระดับชั้น NC - KG.2  แล้ว  ยังได้มีโอกาสเข้าร่วมชมการเรียนการสอนในระดับชั้น Y.1 และข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม และการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา และอัตลักษณ์ของโรงเรียน เป็นต้น

           
     วันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560

               ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น Y.1 และ ผู้ปกครองภายนอก ได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงหลักสูตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จากนั้นเข้าชมการเรียนการสอนของนักเรียนในชั้นเรียน และรับชม VDO Presentation กิจวัตรประจำวันและการเรียนการสอนพิเศษในแต่ละวัน  ส่วนกิจกรรมสุดท้ายผู้ปกครองได้พบปะพูดคุยกับครูประจำชั้นทั้งครูไทยและครูต่างชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมกันส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น  

 


         
    NC      
         
 


NC.1


NC.2

 
         
         
         
         
         
    KG1      
         
 


KG.1A


KG.1B


KG.1C

 
         
 


KG.1D


KG.1E


KG.1F

 
         
   
         
         
         
    KG2      
         
 


KG.2A


KG.2B


KG.2C

 
         
 


KG.2D


KG.2E


KG.2F

 
         
 


KG.2G


KG.2H

   
         
         
         
         
         
    KG3      
         
 


KG.3A


KG.3B


KG.3C

 
         
 


KG.3D


KG.3E


KG.3F

 
         
 


KG.3G

     
         
         
         
         
         
    Year 1      
         
         
 


Year 1

     
         

 

 
.