ค่ายพัฒนาศักยภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


                เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกมัธยมได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ในหัวข้อ“Togetherness of Eaglets” หมายถึง “ความพร้อมเพรียงของลูกอินทรีรุ่นที่ 21” เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพของตนเองเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษา ส่งเสริมความรักที่มีต่อสถาบันโรงเรียน เป็นคนดีมีศีลธรรม และสร้างแรงบันดาลใจสู่อาชีพในอนาคต กิจกรรมที่จัดขึ้นมีดังต่อไปนี้

        วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560
                กิจกรรม การอยู่ร่วมกันของลูกอินทรี รุ่นที่ 21” เพื่อละลายพฤติกรรม เชื่อมความสัมพันธ์ และเน้นให้นักเรียนเห็นถึงคุณธรรมที่ใช้ในการอยู่ร่วมกันในสังคม เช่น ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การเสียสละ และการไม่รังแกกัน
                กิจกรรมฐาน “Togetherness of Eaglets” แบ่งออกเป็น 5 ฐาน แต่ละฐาน กิจกรรมจะเน้นในเรื่อง ความสามัคคี การมีส่วนร่วม การสื่อสาร และการสร้างมนุษยสัมพันธ์
                กิจกรรม “We are Ektra” นักเรียนจะได้เรียนรู้ วัฒนธรรมเอกตรา คุณธรรมที่ควรปฏิบัติสำหรับลูกอินทรี “ความมีวินัย ความเคารพต่อตนเองและผู้อื่น มีความอดทน”

        วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560
                พิธีทำบุญตักบาตร เป็นการปลูกฝัง และกล่อมเกลาความเป็นคนดีมีศีลธรรม
                กิจกรรม CSR “Together we can” การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 นักเรียนได้เรียนรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ และการมีส่วนร่วมในสังคม
                กิจกรรม “จากใจพี่ สู่น้อง ม.4” แนะแนวทางการศึกษาจากรุ่นพี่ศิษย์เก่า เป็นกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ ค้นหาเป้าหมายในอนาคต
                กิจกรรมฐาน “สร้างแรงบันดาลใจ” แบ่งออกเป็น 5 ฐาน เป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์พี่น้อง ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เกิดการปฏิบัติตามแบบอย่างที่ดี
        

                จากกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ นักเรียนได้รับความสนุกสนาน รู้จักการปรับตัว เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ ทางคณะครูมีความมุ่งหวังที่จะปลูกฝังคุณธรรมต่างๆ ให้เป็นอัตลักษณ์ของตัวนักเรียน    และสามารถนำคุณธรรมเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของตนเองและสังคมต่อไป


 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
   


ค่ายพัฒนาศักยภาพ ม.4

   

 
.