กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์


            เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แผนกประถมและมัธยม  จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดี ในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีกิจกรรมดังนี้

               แผนกประถม ระดับชั้น Y.1- Y.3 ได้เข้าชมกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของพี่ๆ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั้น Y.4 – 6 นักเรียนร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ Science show เช่น Elephant Toothpaste, ถ้วยดูดวิญญาณ, Wonderful Soft drink และ CO2 In Bubble เป็นต้น และจัดการแสดง Vertebrate and Invertebrate Dance, Drama เรื่อง Photosynthesis, กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้วิทยาศาสตร์, พร้อมด้วย กิจกรรมฐานการเรียนรู้ เช่น ฐาน Enjoy Maker Space, ฐานAmazing Sound และฐาน Science Lab

                แผนกมัธยม  มีการจัดนิทรรศการ แบ่งตามระดับชั้นเป็นโซนต่างๆ การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ และ มีน้องๆจากแผนกประถม Y. 4-6  มาเยี่ยมชมผลงานของพี่ ๆ ที่ประจำแต่ละบูธอีกด้วย ดังนี้

               ระดับมัธยมต้นY.7-9   บริเวณ โถงล่างอาคาร St. John  Bosco มีบูธแสดงผลงานตามระดับชั้น
                        - Y.7   ทำโมเดลแบบจำลองต่าง ๆ เช่น เซลล์พืช (Plant Cell Model), เซลล์สัตว์ (Animal Cell Model), การทำงานของอวัยวะภายใน (Functional Model of Internal Organs) เป็นต้น
                        - Y.8   แสดงการทดลองวิทยาศาสตร์ เช่น การวัดคุณภาพของน้ำ ( Measuring the Quality of Water), การทดสอบสารอาหาร (Nutritional Experiments ) เป็นต้น
                        - Y.9   ทำสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับมอเตอร์ เช่น How to Make an Aeroplane / Helicopter Using Motor, Hydraulic Truck, Make a Vacuum Cleaner Using Motor เป็นต้น

          

              นอกจากนี้ ยังมีProject STEM  ที่แสดงผลงาน นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ นำของเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น กระถางต้นไม้จากกากกาแฟ และมะพร้าว, ยาหม่องสมุนไพร เป็นต้น และทางโรงเรียนยังได้รับเกียรติจาก มูลนิธิชีววิถี ที่มาร่วมจัดนิทรรศการอาหารปลอดภัย และ จัดกิจกรรมให้นักเรียนร่วมสนุกอีกด้วย

              ระดับมัธยมปลาย Y.10-12    บริเวณ โถงล่างอาคาร St. John Baptist มีการนำเสนอผลงานและสาธิตทดลองผลงาน ตามโซนต่าง ๆ เช่น

                          - Energy   ด้านพลังงาน ได้แก่ The Dust Eater, Automatic Fish Aquarium
                          - Natural Science   ด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ได้แก่ Herbal Gel, Natural Soap
                          - Innovations   ด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ Automatic Watering System
                          - Science Product   สินค้าทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ The Water Bin
                          - Creative Idea   สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ Electricity from Thermoelectric module, Projectile Shooting Machine เป็นต้น

   
   
  ภายในงาน ประธานในพีธียังได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน ดังนี้
     • การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 (ระดับ ม.1-3)
         รางวัลชมเชย ได้แก่
       
       
       
  1. ด.ญ. ฐิตารีย์ จิราพัฒนพงศ์ 2. ด.ญ. ภัทร์นฤน เจริญจิตรวัฒนา 3. ด.ช. พชรพงษ์ อิงค์ปัญญา
  นักเรียนชั้น Yr.8A นักเรียนชั้น Yr.9A นักเรียนชั้น Yr.9B
       
   

   
   
   
     • การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
         ระดับมัธยมต้น Y.7-9
           1. รางวัลเหรียญโครงงานวิทยาศาสตร์ เหรียญทอง ได้แก่
             - ในระดับชั้น Y.7 ได้แก่ ผลงาน Plant Cells Y.7D ดังนี้
       
       
    1.     ด.ญ. อามิริ อโอยากิ  
    2.     ด.ญ. นัชชา มะลิซ้อน  
    3.     ด.ญ. กรกนก ลิมปยารยะ  
    4.     ด.ญ. ปุณณภา วราปัญญานน  
    5.     ด.ช.พนา หลิวอำพัน  
    6.     ด.ช.อัษฎา วุฒิวงกต  
       
   
   
       
           - ในระดับชั้น Y.8 ได้แก่ ผลงาน Measuring The Quality of Water Y.8A ดังนี้
       
       
    1. ด.ญ. อันนา เบญจาภิบาล  
    2. ด.ญ. ลักษิกา เกียรติถาวรชัย  
    3. ด.ญ. เกสรา สงวนวรพงศ์  
    4. ด.ญ. ฐิตารีย์ จิราพัฒนพงศ์  
    5. ด.ญ. กุลธาริณี เจนจรัสโชติ  
    6. ด.ญ.มะลิสรา จงนรังสิน  
       
       
       
       
           - ในระดับชั้น Y.9 ได้แก่ ผลงาน Ektra Universe Y.9A ดังนี้
       
       
    1. ด.ช. เมธาสิทธิ เบนาร์ด มะกรสาร วินตัน  
    2. ด.ญ. ภัคจิรา ธนัตถากร  
    3. ด.ญ. พรมงคล รัตนศรันย์  
    4. ด.ญ. เอมภา โรจน์ฤทธากร  
    5. ด.ญ. กัลยรัตน์ ชัยธนกวิน  
    6. ด.ญ. มณีทิพย์ ฉัตรเฉลิมวิทย์  
       
       
       
       
         รางวัล เหรียญทอง ในโปรเจค STEM ได้แก่
           - ผลงาน Stove Cancer Decrease Y.8E ดังนี้
       
       
    1. ด.ช. นิกโคล โทมาส  
    2. ด.ช.ณภัทร ตั้งเจริญนุรักษ์  
    3. ด.ช. ชยพัทธ์ อัศวว่องไวกิจ  
    4. ด.ช. ธีฑัต เลิศศักดิ์เสรีกุล  
    5. ด.ช. ธรรมวิขญ์ อัครนันท์ธนากิจ  
    6. ด.ช. วิธวินท์ พึ่งตน  
    7. ด.ช. รณกฤต นิธิทองสกุล  
    8. ด.ช. สุวชัช เจนวรรธนะกุล  
    9. ด.ช.เสฎฐนนท์ กุลวิภัชวัฒนา  
   
   
   
       
         ระดับมัธยมปลาย Y.10-12
            1. รางวัลเหรียญโครงงานวิทยาศาสตร์ เหรียญเงิน ได้แก่
                - ผลงาน Aloe Vera healing gel ชั้น Y.10A ดังนี้
       
       
    1. นายศุภาวุฒิ ฉางวางปราง  
    2. น.ส. ธนัญญาภาสุ์ ธนาภินันท์ชัย  
    3. น.ส.ณิชชิศา หรรษชัยนันท์  
    4. น.ส.กัญญ์วรา ประวิตรภิญโญ  
    5. น.ส.อุทัยวรรณ เกียรติปัญญา
    6. น.ส.รินรดา  จงสมสุข  
       
       
       
       
                • การประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “โลกแห่งอนาคต” ได้แก่
       
       
  ด.ญ.กิริณี วรรณวาทกุล ด.ช. ภูริ โสตถิปรีดาวงศ์ ด.ช.ภูมิภศิน ลิมป์ชนาภา
  นักเรียนชั้น Yr.7A นักเรียนชั้น Yr.9C นักเรียนชั้น Yr.7B
  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
       
   


 
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
 
 


กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

 
         
         
      
 
     
 .