กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

           
            เมื่อวันที่  27 – 30  มกราคม  2561  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้เดินทางไปเข้าค่ายพักแรม  ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย จิตใจ  พัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ มีภาวะความเป็นผู้นำรู้จักการแก้ปัญาและความคิดเชิงสร้างสรรค์

            กิจรรมค่ายพักแรม นักเรียนได้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อทดสอบสมรรถภาพทางกาย จิตใจ  เชาว์ปัญญา  ความสามารถในการแก้ไขปัญญา  กระบวนการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอน การวางแผนการทำงานร่วมกัน  การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น การพึ่งพาอาศัยกันและเข้าอกเข้าใจกัน


          ในปีนี้ทางโรงเรียนได้กำหนดรูปแบบกิจกรรมภายใต้แนวคิด   “EKTRA”
     
     
E                  หมายถึง Ethics จริยธรรม
     
K                  หมายถึง Knowledge ความรู้
     
T                  หมายถึง Tolerance ความอดทนอดกลั้น
     
R                  หมายถึง Responsibility  ความรับผิดชอบ
     
A                  หมายถึง Ambition ความมุ่งมั่น ความทะเยอทะยาน
     
 
 

            โดยคุณธรรมดังกล่าวลูกเสือ – เนตรนารี จะต้องนำไปบูรณาการและปรับใช้ในค่ายพักแรมตลอดระยะเวลา 3 คืน 4 วัน และสอดแทรกในกิจรรมการแสดงละครรอบกองไฟด้วยเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ


 
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
 
 


ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี

 
         
         
.