Summer Camp 2017 (แผนกอนุบาล)


              โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกอนุบาล ได้จัดกิจกรรม Summer Camp 2017 ขึ้นซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐาน เพื่อให้รู้จักช่วยเหลือตนเอง เกิดความคุ้นเคยกับสถานที่ สภาพแวดล้อม และฝึกทักษะในหลายๆด้าน โดยแบ่งเป็นค่ายต่างๆ ดังนี้

              1.English Camp - (Birds of Paradise Theme) สำหรับนักเรียนระดับชั้น KG.2.- KG.3 จัดขึ้นวันที่ 27 มี.ค.-12 เม.ย.60 เวลา 08.30-14.00 น. เป็นค่ายที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยครูต่างชาติเป็นผู้สอน ได้แบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ตาม Theme คือ Flamingos , Peacocks and Parrots โดยมีฐานการเรียนรู้ ดังนี้ ฐานภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ศิลปะ และดนตรี ซึ่งจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องนกประเภทต่างๆ ลักษณะ ที่อยู่อาศัย คำศัพท์ใหม่เกี่ยวกับนก ตัวเลข 1- 50 การใช้สีประเภทต่างๆ นอกจากนี้ นักเรียนยังได้ไปเรียนรู้นอกสถานที่ ได้แก่ Safari World , DusitZoo และ Funarium เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จริงจากสิ่งรอบตัว และสนุกสนานกับกิจกรรมเกมที่หลากหลาย

 
 


Safari World


DusitZoo


Funarium

 

 


              2.Breakthrough Camp - (Wonderland Fantasy Theme) สำหรับนักเรียน ระดับชั้น NC.- KG.3 จัดขึ้นวันที่ 27 มี.ค.-28 เม.ย.60 เวลา 08.30-14.00น. เป็นค่ายเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจยิ่งขึ้น โดยได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Theme Wonderland Fantasy เช่น Prince & Princess , Fairytales , Superheroes เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม ดังนี้

              - The Star of the Week - เป็นกิจกรรมที่นำผลงานนักเรียนมาสรุปความรู้ มีการถามตอบในกิจกรรมช่วงเช้า และให้รางวัลแก่นักเรียนดีเด่นประจำสัปดาห์
              - Kids on the Move - เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนรู้จักการเคารพผู้ใหญ่มีวินัยในการเข้าแถว ฝึกให้มีจิตสาธารณะ และ ฝึกความเข้มแข็งของร่างกาย
              - กิจกรรมวันปิดค่าย - ให้นักเรียน แต่งกายตาม Theme แล้วเดินแบบ ในช่วงเช้า จากนั้น ในช่วงบ่ายได้มีกิจกรรมเกมเข้าฐานต่างๆ

 
 


The Star of the Week


Kids on the Move


กิจกรรมวันปิดค่าย

 

 


              3. ค่ายเทควันโด - สำหรับนักเรียน ระดับชั้น KG.1- KG.3 จัดขึ้นในวันที่ 27 มี.ค.-28 เม.ย.60 เวลา 14.15 – 15.15 น. เป็นค่ายฝึกทักษะการเคลื่อนไหวทางด้านร่างกาย ฝึกศิลปะป้องกันตัว เรียนรู้วิธีการ ชก เตะ ต่อย เป็นต้น

.