วันสุนทรภู่


           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แผนกประถม ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เพื่อรำลึกถึง “สุนทรภู่" ซึ่งเป็นกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเฉพาะกลอนนิทานเรื่อง "พระอภัยมณี" จนได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านงานวรรณกรรม  หรือ “มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์" หรือ “เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย"  โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงประวัติและผลงานของสุนทรภู่, การประกวดวาดภาพระบายสีและการแข่งขันตอบคำถาม เป็นต้น

 
 
 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดระบายสี
 
ระดับประถมศึกษาตอนต้น
 
ประถมศึกษาปีที่ 1
     
     
ด.ญ.ศุภิชชา  ชมภูนุช ด.ญ.นภัสสร  ศรีบุญรัตนชัย ด.ญ.ปภาดา  กิตตินันทปัญญา
นักเรียนชั้น Yr.1C นักเรียนชั้น Yr.1E นักเรียนชั้น Yr.1E
ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2
     
     
     
     
ประถมศึกษาปีที่ 2
 
     
     
ด.ญ.อธิชากุล  กุลวโรภาส ด.ญ.ศศิภา  พินิจมงคล ด.ญ.ลิลลี่  สนธยามาลย์
นักเรียนชั้น Yr.2B นักเรียนชั้น Yr.2F นักเรียนชั้น Yr.2E
ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2
     
     
     
     
     
ประถมศึกษาปีที่ 3
 
     
     
ด.ช.วัชรพงศ์  วณิชย์ธนโอฬาร ด.ญ.อภิชญา  อภิฐานฐิติ ด.ญ.ปรียาณัฐ  เรียวโชติสกุล
นักเรียนชั้น Yr.3D นักเรียนชั้น Yr.3E นักเรียนชั้น Yr.3D
ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2
     
     
     
 
 
 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวาดภาพระบายสี
 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
 
     
     
ด.ช.เมธาวินน์  ธรรมสุจริตกุล ด.ญ.ศุภานัน  ศุภมิตตานนท์ ด.ญ.ชนกนันท์  นันทไพบูลย์
นักเรียนชั้น Yr.4B นักเรียนชั้น Yr.4D นักเรียนชั้น Yr.6B
ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2
     
     
 
     
     
ด.ญ.กัลยรักษ์  สุทัศนทรวง ด.ญ.ปุญชรัสมิ์  ประกายอนุรัตน์
นักเรียนชั้น Yr.6C นักเรียนชั้น Yr.5B
ชมเชย ชมเชย
     
     
     
     



 
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
 


แผนกประถม

 
         
         

 




.