กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2560


              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แผนกประถม ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2560  ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง Auditorium เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9, พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 และพ่อขุนรามคำแหง ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์และนักภาษาไทย และส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักและอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปโดยภายในงานมีการแสดงพื้นบ้านชุด “ฉ่อยภาษาไทย”, การแสดงจินตลีลาชุด “รากไทย”,การแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทยของ ด.ช.ชินธร เดชาชัชวาลย์ Yr. 6D และพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการต่างๆ เป็นต้น
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
 
การแข่งขันประกวดคัดลายมือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
     
     
ด.ช.ภัทรวรรธน์  ชวนะสุนทรพจน์ ด.ญ.อริสรา  สัจจะไพบูลย์ ด.ช.กิตติกวิน  ศิริวัฒน์
นักเรียนชั้น Yr.1D นักเรียนชั้น Yr.1E นักเรียนชั้น Yr.1B
ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2
     
 
 
การแข่งขันประกวดคัดลายมือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
     
     
ด.ช.ตรัยคุณ  ถาวระ ด.ช.จิระวัฒน์  วิรุฒอรรคพงษ์ ด.ญ.จี่หาน  หวู๋
นักเรียนชั้น Yr.2C นักเรียนชั้น Yr.2F นักเรียนชั้น Yr.2D
ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2
     
 
 
การแข่งขันประกวดคัดลายมือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
     
     
ด.ช.เตวิช  สุขทรัพย์โภคิน ด.ญ.มีนา  กรสุธาทิพย์กุล ด.ญ.ชัญญา  เอื้อโสภณ
นักเรียนชั้น Yr.3B นักเรียนชั้น Yr.3F นักเรียนชั้น Yr.3E
ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2
     
 
 
การแข่งขันประกวดเล่านิทาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
     
     
ด.ญ.ปัณณรัตน์  ลาสุทธิ ด.ญ.พัทธนันท์  มงคลโชติพัฒน์ ด.ช.เจ้าพญา  สัตตบุตร
นักเรียนชั้น Yr.3E นักเรียนชั้น Yr.3C นักเรียนชั้น Yr.3D
ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2
     
 
 
การประกวดแต่งคำขวัญ หัวข้อ "อนุรักษ์ภาษาไทย" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
     
     
ด.ญ.จนัศมณ  สุวรรณศิริศิลป์ ด.ญ.ชนเนษฎ์  ตั้งจิตปิยะนนท์ ด.ช.พสิษฐ์  ชูทอง
นักเรียนชั้น Yr.4D นักเรียนชั้น Yr.4B นักเรียนชั้น Yr.4D
ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2
     
 
 
การประกวดอ่านทำนองเสนาะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
     
     
ด.ช.ธราเทพ  เลาหวิโรจน์ ด.ญ.บุญญิสา  วัจนะพุกกะ ด.ญ.พลอยปภัส  โสตถิพัชราสัย
นักเรียนชั้น Yr.5F นักเรียนชั้น Yr.5C นักเรียนชั้น Yr.5F
ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2
     
 
     
การประกวดแต่งคำประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
     
     
ด.ช.ภูมิรพี  เจนนภาวงศ์ ด.ช.ธน  อุดมพรกุล ด.ญ.พิมพ์ชนก  ถนอมนาค
นักเรียนชั้น Yr.6B นักเรียนชั้น Yr.6E นักเรียนชั้น Yr.6A
ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2
     
     
     

 

            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยแผนกมัธยม ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ เน้นรูปแบบบูรณาการทักษะทางภาษาไทย เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง  กิจกรรมที่จัดขึ้นได้แก่การจัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ เช่น ปริศนาคำทาย เกมบิงโกภาษาไทย การละเล่นพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรมไทย ๔ ภาค  การแสดงบทบาทสมมุติ รณรงค์การต่อต้านการรังแกกัน “Stop Bullying” การแสดงพื้นบ้าน (เพลงฉ่อย) หัวข้อ “วัยเรียนเพียรศึกษา  เอกตราเราทำได้” การแสดงละครจากวรรณคดีไทย เรื่อง พระเวสสันดรชาดก

            กิจกรรมการประกวดทักษะด้านภาษาไทย ได้แก่ การประกวดคัดลายมือ ระดับ ม. ต้น การประกวดพูดสุนทรพจน์ระดับ ม. ปลาย

 
 
 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
 
การประกวดคัดลายมือระดับ ม. ๑
     
     
เด็กหญิงกิริณี  วรรณวาทกุล เด็กชายภัทร  ภัทรพิบูล เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ฤกษ์พิศุทธิ์
นักเรียนชั้น ม. ๑ / ๑ นักเรียนชั้น ม. ๑ / ๒ นักเรียนชั้น ม. ๑ / ๑
ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2
     
 
 
การประกวดคัดลายมือระดับ ม. ๒
     
     
เด็กหญิงเมธาพร  กันศิริ เด็กหญิงกุลธาริณี  เจนจรัสโชติ เด็กหญิงอันนา  เบญจาภิบาล
นักเรียนชั้น ม. ๒ / ๓ นักเรียนชั้น ม. ๒ / ๑ นักเรียนชั้น ม. ๒ / ๑
ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2
     
     
 
การประกวดคัดลายมือระดับ ม. ๓
     
     
เด็กหญิงวรีวรรณ  สุจิรภิญโญกุล เด็กหญิงสุรภา  อุปริพุทธิพงศ์ เด็กหญิงพรมงคล  รัตนศรัณย์
นักเรียนชั้น ม. ๓ / ๑ นักเรียนชั้น ม. ๓ / ๒ นักเรียนชั้น ม. ๓ / ๑
ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2
     
     
 
การประกวดสุนทรพจน์ระดับชั้น ม. ๖ หัวข้อ “ภาษาไทยคือหัวใจของการเรียนรู้”
     
     
นางสาวมธุรดา  อังคณานุพงศ์ นางสาวพิชญ์สินี  เลี่ยวเฉลิมวงษ์ นายเพชร  จีระเรืองรอง
นักเรียนชั้น ม. ๖ / ๓ นักเรียนชั้น ม. ๖ / ๓ นักเรียนชั้น ม. ๖ / ๓
ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2
     
     
     
     
     

 

   
   
   
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2560 
   
   


แผนก ประถม


แผนก มัธยม

   
   
   
   

 

 
.