กิจกรรมจิตอาสาพี่ช่วยน้อง

     
             กลุ่มสภานักเรียนและอาสาสมัคร ชั้น Y.6 ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพี่ช่วยน้อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่กับน้องและฝึกให้รู้จักการเสียสละ  ซึ่งนักเรียนจะจัดเวรกันมาช่วยเหลือน้อง ๆ อนุบาลในช่วงเช้า วันจันทร์ - ศุกร์ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

             1. กลุ่มต้อนรับน้อง ๆ เวลา 7.15-8.00 น.  พี่ ๆ จะรับน้องอนุบาลต่อจากคุณครูบริเวณด้านล่างอาคาร จากนั้นจึงพาน้องขึ้นห้องเรียน

             2. กลุ่มป้อนข้าวน้อง จะช่วยคุณครูป้อนข้าวและดูแลน้อง ๆ ระหว่างทานข้าวกลางวัน ซึ่งจะตรงกับช่วงพักเบรคของพี่ Y.6 โดยไม่กระทบกับการเรียน

             3. กลุ่มทำความสะอาด พี่ ๆ จะช่วยกันทำความสะอาดโต๊ะและพื้นหลังจากที่น้อง ๆ รับประทานอาหารเสร็จแล้ว

            กิจกรรมจิตอาสาพี่ช่วยน้อง มีนักเรียนชั้น Y.6 มาสมัครเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เพราะนักเรียนเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือและเสียสละ ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ทำประโยชน์เพื่อสังคม และประเทศชาติ
 
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพี่ช่วยน้อง

 
         
         
.