กิจกรรม “World Education Exhibition 2017”         ฝ่ายแนะแนวแผนกมัธยม ได้จัดกิจกรรมแนะแนว “ World Education Exhibition 2017” สำหรับนักเรียนระดับชั้น Y.9 -Y.12 ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ณ โถงล่างอาคาร St. John Baptist ภายในกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้จากรุ่นพี่ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 17 ซึ่งปัจจุบันเป็นนิสิตชั้นปีที่ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( INDA ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาให้คำแนะนำวิธีการเขียน Portfolio และรุ่นพี่ศิษย์เก่ารุ่นที่ 18 ซึ่งปัจจุบันเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มาแนะนำ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถเยี่ยมชมบูธและรับคำแนะนำในเรื่องการรับทุนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่น
          - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) , วิทยาลัยนวัตกรรม, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง (UDDI)
          - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะอักษรศาสตร์ ( BALAC ), คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ( BBA ),
          - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ,
          - มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ,
          - Stamford International University,
          - วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ( MUIC ),
          - วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,
          - มหาวิทยาลัยหัวเฉียว,
          - วิทยาลัยดุสิตธานี,
          - สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นต้น

            

 
 
( ลำดับรายชื่อจากซ้ายไปขวา ) ปัจจุบัน เป็นนิสิตชั้นปีที่ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (INDA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    1. นายศักดิธัช  พิทักษ์กชกร ศิษย์เก่ารุ่นที่ 17  
    2. นายปาณัสม์  แสงวนิช ศิษย์เก่ารุ่นที่ 17  
    3. นางสาวชมมาลี  ดุรงค์พิศิษฏ์กุล ศิษย์เก่ารุ่นที่ 17  
 
 
 
 
 
 
 
( ลำดับรายชื่อจากซ้ายไปขวา ) ปัจจุบัน เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
    1.นางสาววรัทยา รัศมี ศิษย์เก่ารุ่นที่ 17  
    2.นายสนัญญ  รัตนมณีพันธุ์กุล ศิษย์เก่ารุ่นที่ 18  
    3.นายธนกฤต กิจจาธิป ศิษย์เก่ารุ่นที่ 18  
    4.นายฉัตรชาย ปัญญธรา ศิษย์เก่ารุ่นที่ 18  
 
         


 
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
 
 


World Education Exhibition 2017

 
         
         
.