วันสิ่งแวดล้อมโลก


           เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 แผนกประถมได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและร่วมมือกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยังคงมีอยู่ให้ยั่งยืนตลอดไป โดยกิจกรรมภายในงาน มีการฉายวีดิทัศน์  การถาม-ตอบ  การประกวดวาดภาพระบายสี  การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวันสิ่งแวดล้อมและนักเรียน  Y.4-6 ร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียนหลังเข้าแถวเคารพธงชาติ

 
 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวาดภาพระบายสี 
     
     
ด.ญ.ชนมน อติวานิชยพงศ์ ด.ญ.วริศรา โชติยะปุตตะ ด.ญ.ลภัสรดา ภัทรกุวิศุทธิ์
นักเรียนชั้น Yr.4B นักเรียนชั้น Yr.5F นักเรียนชั้น Yr.6B
ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2
     
     
 
     
ด.ช.ณัฐพงษ์ วิรัชพงศานนท์ ด.ญ.ปุญชรัสมิ์ ประกายอนุรัตน์  
นักเรียนชั้น Yr.4E นักเรียนชั้น Yr.5B
ชมเชย ชมเชย  


           แผนกมัธยมได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมในหัวข้อ  “Connecting People to Nature”  โดยมีจุดมุ่งหมายกระตุ้นให้นักเรียนได้สัมผัสกับธรรมชาติรอบตัว และสร้างจิตสำนึก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติที่งดงามในแต่ละพื้นที่ และรู้จักการหวงแหนและปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ร่วมกัน โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้มีดังต่อไปนี้  

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
           การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ " สิ่งแวดล้อมThailand 4.0" ผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
     
     
ด.ญ.กิริณี วรรณวาทกุล ด.ญ.ภัคจิรา ธนัตถากร ด.ญ.อรไพลิน วณิชย์ธนโอฬาร
นักเรียนชั้น Yr.7A นักเรียนชั้น Yr.9A นักเรียนชั้น Yr.9B
ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2
     
     
     
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
     
     
นางสาวรจิตพร ศรีวัชชุพงษ์ นางสาว กึม จู ปัก นางสาวอติกานต์ เอี่ยมวรกุล
นักเรียนชั้น Yr.12C นักเรียนชั้น Yr.12C นักเรียนชั้น Yr.10F
ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2
 
 
 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
           การแข่งขันการประกวดคำขวัญการรณรงค์อนุรักษ์พลังงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่
 
     
ด.ช.รชต ศรีวรขาน ด.ญ.สุพิชญา ไตรรัตน์วิโรจน์ ด.ญ.อาจาริยา ชิโนมี
นักเรียนชั้น Yr.7A นักเรียนชั้น Yr.7D นักเรียนชั้น Yr.7D
ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2
 
 
 
 
           การประกวดแต่งกลอนสุภาพ หัวข้อ " การลดภาวะโลกร้อน" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่
     
     
ด.ญ.พริมา เวศม์วิบูลย์ ด.ญ.กุลธารินี เจนจรัสโชติ ด.ญ.นันท์นภัส สัตยารักษ์
นักเรียนชั้น Yr.8C นักเรียนชั้น Yr.8A นักเรียนชั้น Yr.8D
ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2
 
 
 
 
           การประกวดการแต่งเรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่
 
     
ด.ญ.สุรภา อุปริพุทธิพงศ์ ด.ญ.พรมงคล รัตนศรัณย์ ด.ญ.ชาฎา รพีธนธร
นักเรียนชั้น Yr.9B นักเรียนชั้น Yr.9A นักเรียนชั้น Yr.9A
ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2
 
 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
           การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 
     
ด.ญ.ปารณีย์ อัครเลิศรัฐกร ด.ช.ภูมิภศิน ลิมป์ชนาภา ด.ช.ณัฏฐ์พิพัฒ นิลประกอบกุล
นักเรียนชั้น Yr.7C นักเรียนชั้น Yr.7B นักเรียนชั้น Yr.9A
ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2
     
     
ด.ญ.กุลธาริณี เจนจรัสโชติ
นักเรียนชั้น Yr.8A
ชมเชย
 
 
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
     
นายณฐชนน เอกสิทธิพงษ์ นายสหโชค ประชาพร นายชัยธวัช มโนพัศธนาภา
นักเรียนชั้น Yr.12B นักเรียนชั้น Yr.12B นักเรียนชั้น Yr.10F
ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2
     
     
     
     
     
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
           การประกวดออกแบบป้าย Banner โดยสื่อความหมายข้อความเป็นภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
     
     
ด.ญ.อายอน กิม ด.ช.ปภังกร ตั้งสถิตยากูร ด.ช.ภูมิภศิน ลิมป์ชนาภา
นักเรียนชั้น Yr.7B นักเรียนชั้น Yr.7A นักเรียนชั้น Yr.7B
ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2
     
 
 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
     
     
ด.ญ.ธีรตา วิเศษจินดาวัฒน์ ด.ญ.ณกัญญา คณานุรักษ์ ด.ญ.สุรภา อุปริพุทธิพงศ์
นักเรียนชั้น Yr.9B นักเรียนชั้น Yr.9E นักเรียนชั้น Yr.9B
ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2
     
 
 
 
           การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (English Speech Contest) ในหัวข้อ “Connecting People to Nature”
     
     
ด.ญ.มิณณา ลิม ด.ญ.อภิชยา โพธิ์ทอง ด.ญ.เจนน่า ปาลิน สจ๊วต
นักเรียนชั้น Yr.9B นักเรียนชั้น Yr.9B นักเรียนชั้น Yr.9A
ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2
               และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากครูแต่ละวิชาได้บูรณาการการเรียนการสอนในรูปแบบโครงงาน "ผักสวนครัวรั้วกินได้" ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นอกจากนี้ในวันงานยังได้รวบรวมผลงานของนักเรียนที่ชนะการประกวดมานำเสนอในรูปแบบนิทรรศการเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลและเป็นการเผยแพร่ให้กับนักเรียนคนอื่นๆได้ มาศึกษาเรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
            

   
   
   
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 


แผนก ประถม


แผนก มัธยม
.