ค่ายพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รุ่น 20


            เมื่อวันที่ 5 – 11 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รุ่น 20 ในปีนี้ได้ลงพื้นที่โรงเรียนในเขตอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านใหม่ปางเติม โรงเรียนบ้านพันตน โรงเรียนบ้านใหม่ป่าฝาง และโรงเรียนวัดห้วยแก้ว ในระดับชั้นอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้
            1. การเรียนรู้และทำผลงานศิลปะ ณ บ้านสะล่าแดง (ปราชญ์ชาวบ้าน) นักเรียนได้ลงมือทำกิจกรรม การฉลุลายกระดาษ งานปั้นโมบายเครื่องดินเผา และกิจกรรมภาพวาดสีน้ำ
            2. จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่น้องๆ โดยทำการสอนหนังสือในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรม Line Dance และการออกกำลังกายด้วยการเดิน Marching
            3. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงสถานที่ภายในโรงเรียน เช่น โรงอาหาร พื้นถนน ห้องสมุด อาคารเรียน สนามเด็กเล่น สนาม BBL
            4. กิจกรรมกีฬาสีสานความสัมพันธ์ระหว่างพี่ๆ และ น้องๆ ในแต่ละโรงเรียน
            5. มอบทุนค่าอาหารกลางวันให้จำนวน 4 โรงเรียน โรงเรียนละ 5,000 บาท
            6. มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียน จำนวน 4 ทุน โรงเรียนละ 5,000 บาท และมอบสิ่งของบริจาค ได้แก่ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ของเล่นต่างๆ ฯลฯ

            นอกจากกิจกรรมที่นักเรียนได้ทำในโรงเรียนเขตพื้นที่อำเภอแม่วางแล้ว นักเรียนยังมีโอกาสได้ไปชมความสวยงามของ ผาช่อ ที่ได้รับสมญานามว่าเป็นแกรนด์แคนยอนเมืองไทย ที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่วาง อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ธรรมชาติสร้างขึ้น

            สรุปปิดค่ายที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ด้วยการจัดนิทรรศการของชาวเหนือ ในหัวข้อ North of Thailand โดยที่นักเรียนแต่ละสีจัดซุ้มนำเสนออาหารและของที่ระลึกทางภาคเหนือ พร้อมภาพถ่าย และผลงานที่นักเรียนได้ไปทำกิจกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ ให้แก่คณะผู้บริหาร ครู และน้องๆ ที่มาร่วมชมงาน

            การจัดกิจกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รุ่น 20 ในครั้งนี้ นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม มีจิตสาธารณะ ปลูกฝังการเอื้อเฟื้อแบ่งปันและได้เห็นคุณค่าของตนเอง

            กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยการสนับสนุนจากท่านผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนสารสาสน์เอกตราทั้ง 3 แผนก รวมถึงบริษัทห้างร้านต่างๆ เช่น บริษัท เจียไต๋ จำกัด, บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท ดีเอชเอ สยามวาลา จำกัด, บริษัท แลคตาซอย จำกัด, บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด, กลุ่ม Commander City), คุณพูลยศ กัมพลกัญจนา (สมุดทำมือ), กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), คุณนารีรัตน์ บริษัท แอคคอร์ด ไพลอต โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด, คุณอัจฉรา พึ่งวงศ์ญาติ, บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัดประมวลภาพกิจกรรม
 
 

Amethyst

Emerald

Gold

Supphire.