ค่าย ม. 3


             โรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้จัดโครงการ We are EKTRA camp 2017 ให้กับนักเรียนชั้น Year 9 ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2560 ณ ค่ายเยาวชนปึกเตียน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมดังนี้

             กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนได้ทัศนศึกษา 2 สถานที่คือ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) จ.เพชรบุรี นักเรียนได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับประวัติของอุทยานฯ โดยมีวิทยากรเป็นผู้บรรยายและนำชมสถานที่สำคัญต่างๆ และแห่งที่ 2 คือ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร นักเรียนได้รับฟังความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของป่าชายเลน และมีวิทยากรได้สาธิตวิธีการปล่อยพันธุ์ปลากะพงและปูม้า ในกิจกรรมนี้นักเรียนตั้งใจและมีความภาคภูมิใจที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง ถือเป็นพลังเล็กๆ ที่ร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและป่าชายเลน

             กิจกรรมกีฬาชายหาด ณ ค่ายเยาวชนปึกเตียน เช่น แข่งชักเย่อ แข่งลำเลียงน้ำทะเลโดยผ่านอุปสรรค เป็นต้น กิจกรรมนี้นักเรียนได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมกันอย่างเต็มที่ จึงเต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ เสียงเชียร์ของครูและนักเรียนอย่างสนุกสนาน 

             กิจกรรม Team building เป็นกิจกรรมฐาน นักเรียนต้องร่วมมือกันในการทำภารกิจต่างๆให้สำเร็จ กิจกรรมนี้นักเรียนได้ฝึกการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาอุปสรรคเฉพาะหน้า นักเรียนมีความตั้งใจและพยายามที่จะให้ทีมประสบความสำเร็จร่วมกันด้วยดี

             กิจกรรมข้างต้นนี้ นักเรียนได้รับความรู้ทั้งด้านประวัติศาสตร์และป่าชายเลน ได้เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ รวมถึงการเสริมทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมต่างๆที่ให้นักเรียนเกิดความสามัคคี ความเสียสละอดทน ความมีน้ำใจต่อคุณครูและเพื่อน    

 


ประมวลภาพกิจกรรม
 
 


ค่าย ม. 3

 
 
.