กิจกรรมแนะแนวการศึกษา

             ฝ่ายแนะแนว โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง Auditorium อาคาร 6 ชั้น 4 เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาต่างๆ และสถาบันอาชีพ เพื่อเตรียมตัวในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เป็นแนวทางการตัดสินใจให้เหมาะสมตามความสามารถ ความถนัด และความพอใจของตนเอง ส่วนสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมงานกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO), คณะศิลปศาสตร์ โครงการอังกฤษอเมริกันศึกษา (BAS)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล, วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร, สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น

 


ประมวลภาพกิจกรรม
 
 


กิจกรรมแนะแนวการศึกษา

 
 
.