Farm Carnival 2018

 

            แผนกอนุบาล ได้จัดกิจกรรม Farm Carnival 2018 ขึ้น เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ ห้อง Auditorium อาคาร 6 ชั้น 4 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับฟาร์มสัตว์นานาชนิด คำศัพท์ต่างๆ การแต่งประโยค เพลง และเล่นเกม โดยนักเรียนระดับชั้น NC. – KG.3 ต้องเข้าฐานกิจกรรมทั้งหมด 9 ฐาน ได้แก่ ฐาน Vocabulary, Sentences, Question & Answer, Making Farm, Song, Mix the Ball , Throw the Coconut, Fishing และ Food Corner ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยคุณครูต่างชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียนจึงได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และได้ทำกิจกรรมสุดท้ายร่วมกับเพื่อนๆ ก่อนปิดปีการศึกษา

 

 

 


ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
 


Farm Carnival

 
 
.